Executive Search

Ants Executive Search har rötter i tech. Vår mission är Executive Search och kompetensbaserat ledarskap bortom bias och fördomar.
I en åldrad bransch med övertro på egna kontakter vill vi bidra med bättre och mänskligare ledare och chefer.

Personal på Ants, executive search, rekrytering inom IT - techproffs

Executive Search är rekrytering på högsta nivå. Framtidens ledare formar vårt samhälle och ett tungt ansvar vilar på oss som får förtroende att rekrytera dem. Därav bör vi inom Executive Search ha tillgång till teknik, verktyg och modeller som leder oss rätt. Och rätt förutsättningar att navigera i en digitaliserad tid. Tyvärr är det inte alltid så verkligheten ser ut och Executive Search har en tradition av att i allt för hög grad stå och falla på det personliga nätverket.

 

Ants Executive Search utvecklar framtidens Executive Recruitment

Ants har rötter i techrekrytering och vi är specialister på att nå bättre kandidater för komplexa roller. En förmåga som efterfrågas allt mer i samband med Executive Search. Från början begränsades våra ambitioner till den lite blygsamma målsättningen att Ants skulle revolutionera techrekrytering. Nu har vi tagit vår innovation vidare och är på god väg att göra detsamma även inom Executive Search.

Tech som hemmaplan ger fördelar

Varför skall man välja Ants Executive Search?

• Personlig och relevant kandidatupplevelse med kund och roll i centrum
• Sofistikerad och datadriven search och annonsering
• Senaste tekniska systemlösningarna för search och utvärdering av kandidater.
• Statistik, uppföljning och utvärdering samt framförallt
• Tech som hemmaplan

Att vi bottnar i nya tidens chefs- och ledarskap har klara fördelar. Dels ger det en förståelse för hur du organiserar dig och varför. Men även att vi tillsammans strategiskt kan justera din plan i relation till de best practices som ständigt vidareutvecklas i digitaliseringens tidevarv.

Executive Search som når bortom de personliga kontakterna

Vad kan Executive Search lära av techrekrytering?

Tech och IT-rekrytering är rekrytering under speciellt utmanande förutsättningar. Samma utmaningar återfinns i hög grad inom Executive Search. Exempelvis ökar graden av komplexitet generellt med den tekniska utvecklingen. Men detsamma kan sägas när man går upp i hierarkin och rekryterar på hög nivå. Ants metoder för att hantera komplexa roller inom tech har liknande förtjänster i vår Executive Recruitment.

En annan parallell är att nå ut till rätt kandidat. Vem kan ha missat hur hårt techbranschen drabbats av att kompetensbristen fullkomligen exploderat? Ants framgång inom techrekrytering bygger på att nå ut till kandidater andra missar. De talanger, ledare och specialister som alla konkurrerar om. Att vinna slaget om det bästa chefstalangerna är såklart minst lika efterfrågat.

Tech is Disruptive. Vissa aktörer har förutsättningar att agera mer klarsynt i digitaliseringen. Dra nytta av nya möjligheter och bättre hantera utmaningar. Ants kunder inom Executive Search ser den förmågan hos oss.

Personal på Ants, executive search, rekrytering inom IT - techproffs

Datadriven och kompetensbaserad Executive Search rekryterar bortom bias och fördomar

Självklart är det personliga mötet viktigt i alla rekryteringsprocesser. Så även inom Executive Search. Men med rätt utvärderingsunderlag når man långt bortom magkänslan. Hur man utformar intervjusteg, case och arbetsprover kräver omfattande beskrivning. Vi återkommer till det. Så här långt kan man konstatera behovet av specialister för att hamna rätt. Men utöver specialister, i utformning och genomförande, behövs även tillgång till bra systemstöd och digitala verktyg. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort omfattande systemstöd för datadriven och kompetensbaserad rekrytering. Ju mer data man får tillgång till desto mer effektivt når man rätt resultat och undviker att förledas av bias och fördomar.

Att lyckas locka rätt ledare till ett bolag är för mig en av det mest spännande och utmanande uppgifterna. Ofta visar det sig även vara det som har störst betydelse för bolagets framgång

– Carl-Johan Hamilton, Grundare av Ants

Modernisera och digitalisera din organisation med Executive Search

Att hitta rätt i en föränderlig och allt mer digitaliserad värld är utmanande för alla organisationer. Inte minst ställer det höga krav på de chefer och ledare som förväntas visa vägen. Ants har arbetat med hundratals organisationer som står mitt i stormens öga. Vi är trygga och hemmastadda i den utveckling som sker. Även om det inte alltid är syftet kommer en rekrytering av chef på hög nivå nästan alltid leda till en förändring i hur din organisation arbetar i stort. Klokt därav att påverka den förändringen i rätt riktning.

Kundnära Executive Search

Förutsättningarna kring en chefsroll är omfattande och ofta komplicerade. Kandidater på hög nivå ställer med rätta krav på att få föra dialog med personer som genuint och på djupet är insatta roll och arbetsgivare.

Hur är de personer man kommer jobba nära? Hur är kulturen i teamet och i bolaget? Vad har man att tillgå när man skall verkställa planer och nå målsättningar? Frågorna är många och för att svara upp behöver alla som är involverade i rekryteringsarbetet jobba nära varandra och ha förankring in i verksamheten. Executive Search anpassas därför alltid så att den landar rätt i kundens organisation. På så vis säkerställs förutsättningar till ett agilt och smidigt samarbete.

Hur man får till ett smidigt samarbete är en av många frågor som man tittar på i uppstartsprocessen. Men låt oss nu djupdyka in i processens alla delar från start till mål.

Executive-Search

Vad är Ants Executive Search?

Rent konkret, vad är Ants Executive search och hur jobbar vi från start till mål?

Här är i stort de delar som bygger upp Ants Executive Search. Delarna i sig är inte utmärkande men det är hur de utförs som gör skillnad.

• Uppstartsprocess
• Kravprofil, processbeskrivning och projektplan
• Chefnätverk och kontakter
• Löne- och ersättningsmodell, Branschanalys, statistik samt strategi
• Talent Acquistion med sourcing och search
• Datadriven digital annonsering
• Arbetsprov och Executivecase
• Personlighetstest, färdighetstest och analytiskt test
• Referenstagning och bakgrundskontroll

Syftet med hela processen är självfallet att nå bra kandidater och utvärdera dem så att rätt person får rollen. När man rekryterar tunga chefsposter och starka ledare står mycket på spel. Det råder därför konsensus kring att man bör använda en specialist samt säkerställa en omfattande och kraftfull search och urvalsprocess.

Dags att gå in mer på djupet i rekryteringsprocessen. Vi börjar med Executive Search för att sedan gå vidare med utvärdering av kandidater och övriga delar som utgör en komplett Executive Recruitment.

Chefsnätverk fortsatt viktigt inom Executive Search

Låt oss inleda med att undvika ett missförstånd: Personligt nätverk är långt ifrån oviktigt för att lyckas med Executive Seach och rekrytering på högsta nivå. Att ha tillgång till rätt personligt nätverk ger både tillgång till relevanta kandidater och viktiga insikter hur man skall tänka kring vissa specifika chefsroller.

Men nätverksrekrytering är numer inte tillräckligt. Ofta långt ifrån. Att nätverksrekrytering som isolerad strategi är förknippat med risker vad gäller fördomsfull rekrytering borde i sig vara en tillräcklig varningsklocka. Men bristerna är större än så.

I allt högre grad missar man relevanta kandidater (inte sällan de bästa) om man inte också, hittar rätt utanför sitt personliga nätverk. Det gäller med andra ord att ha en effektiv förmåga att hitta kandidater även utanför den egna sfären. Utöver det krävs också fungerande metoder att engagera dessa eftersökta kandidater in i rekryteringsprocessen.

Denna förmåga i kombination med effektiva metodval har sedan länge stått högt upp på listan vad som formar en framgångsrik specialist inom techrekrytering. Ants rekryterare vet detta och därför kan vi också stoltsera med att vi är på god väg att vi är på väg att bli marknadsledande inom executive techsearch.

Executive Search med Ants

Lyssna när Ants Vice VD Carl-Johan Hamilton intervjuar Peter Vincent, Head of Connected Systems på Scania.

Executvie Search: Branschanalys, statistik samt lön och ersättning

Ants Executive Search har omfattande erfarenhet av datadriven chefsrekrytering. Därav har vi tillgång till omfattande statistik och branschkunskap. Statistik, insikter och fakta som kommer till stor nytta för våra kunder. Inte minst då det gäller att upprätta rätt strategi för lön och ersättning.

Arbetet med lönestrategi är också ett exempel på hur man kan och bör jobba agilt tillsammans. Genom att direkt upprätta omfattande lönedialog med målgruppen man vill rekrytera kan man tidigt kalibrera nivåer så att man uppnår önskad effekt i målgruppen. Ants förordar därav att man bör ta upp lönefrågan tidigt med alla kandidater man kommunicerar med.

Att tidigt ta upp lönefrågan ger även fördelar i hanteringen av varje unik kandidat. Utvärderingen av en specifik kandidat bör påverkas av hur denne tänker kring lön. Tidig dialog kring lön underlättar även ren löneförhandling, minskar risken för otrevliga överraskningar och spar in felriktat arbete.

Sourcing, Talent Acquistion och Executive Search

Att skapa det rätta kandidatflödet, dvs. rätt kandidater in i rekryteringsprocessen är en utmanande och helt avgörande faktor när man rekryteringar techspecialister. Området Talent Acquisition (TA) handlar just om att nå ut till och skapa relation med de specifika talanger som industrin konkurrerar om.

Techrekryterare har kombinerat denna kärnkompetens med åtskilliga verktyg och strategier. Dessa innovationer, insikter och tekniska lösningar appliceras nu tillsammans med duktiga TA-specialister i allt högre grad generellt inom chefsrekrytering.

Executive Search med Ants

Executive Search med Ants sourcingprocess

Hur ser en framgångsrik sourcingprocess ut inom Executive? Hur utförs Executive Search när man drar nytta av strategier hämtade från techrekrytering?

1. Sofistikerad search i relevanta digitala kanaler. Search bör utföras med avancerade tillvägagångssätt. Man bör inte begränsa sig till enstaka plattformar utan nyttja en bred uppsättning av digitala strategier. Search är ett hantverk. Ju mer en TA-konsult behärskar hantverket desto bättre kommer den lyckas i sitt searcharbete.
2. Personlig och träffsäker dialog med kandidater i kundens namn. En väl genomfört searcharbete ger möjlighet att vara personlig med en kandidat i första kontakten. Att påvisa att man har gjort sin hemläxa och tar kontakt av goda skäl är A och O för att få igång en bra dialog med kandidat. Vidare är det av största vikt att man representerar kund och roll man rekryterar till genuint och initierat.
3. Datadriven agil kalibrering av searcharbetet. Genom kontinuerlig dataanalys gällande målgrupp, roll och kandidatkonverteringar kan man tidigt säkerställa rätt kravprofil, search- och kommunikationsstrategi.

Annonsering i Executive Search

Rätt utförd är annonsering är en viktig kanal för att få bra kandidater att söka i samband med just Executive rekrytering. Tillvägagångssättet för att lyckas med annonseringen av tunga chefsroller bör vara sofistikerat. Det påminner faktiskt en del om framgångsrik search. Målsättningen är densamma dvs. nå rätt personer med ett genuint och relevant budskap.

1. Nå ut till specifika målgrupper i sociala medier.
2. Anpassa budskap och bild till respektive målgrupp.
3. A/B-testa konverteringen och kalibrera budskap och bilder datadrivet.

Återigen är det digitala marknadsföringsmodeller som utvecklats inom techrekrytering som nu appliceras med framgång inom Executive.

ants Executive Search

Utvärdering av kandidater

Med hjälp av nätverk, search och annonsering skapas ett bra kandidatflöde. Genom branschkunskap, nära dialog med kund och agila avstämningar säkerställs kravprofilen. Nu återstår att utvärdera vem av kandidaterna som är bäst lämpad för rollen.

Hur lägger man upp sin utvärderingsprocess som kompletterar Executive Search och skapar en komplett Executive Recruitment?

Det har tidigare konstaterats insatserna höga vid chefsrekrytering på hög nivå. Felrekrytering av en chef är en katastrof och kostnaden vid ett misslyckande stor. Det finns all anledning att jobba omfattande med flertalet utvärderingsmetoder.

Arbetsprov och Case i Executive Search

Det finns en del av utvärderingsprocessen som är viktigare än allt annat både ur kandidatens perspektiv och den rekryterande partens. Så låt oss börja där. Det handlar om arbetsprov och case.

Kortfattat brukar upplägget vara att en kandidat någonstans i mitten av processen får tillgång till en casebeskrivning. Denna bör ge de rätta förutsättningarna för kandidaten att förbereda sig och skapa underlag inför en bra caseintervju. Det är innehållet i denna och hur den används i caseintervjun som är så centralt i utvärderingsprocessen.

Rätt utformat ger caset i kombination med caseintervju kandidaten insikter om rollen och mersmak inför uppdraget. Caseintervjun bör ge förutsättningar för såväl rekryterande part som kandidat kan fatta beslut om anställning. Även om rekryteringsprocessen alltid har fler steg efter caseintervju så finns inget annat moment som har potential att gå på djupet såsom just caseintervjun.

Det är viktigt att en specialist är med och utformar case och caseintervju. Hela rekryteringutfallet kan falla på detta.

Daniel jobbar med Executive Search

Personlighetstest och Psykometriska tester inom Executive Search and Recruitment

Utöver tidigare beskrivet case finns anledning att även inkludera andra tester. Olika typer av personlighetstester och psykometriska tester kan rätt använda vara både kraftfulla och relevanta när det kommer till ledarskapsförmågor och strategiska egenskaper.

Psykometriska tester kombinerar ledande vetenskap inom psykologiska mätningar med avancerad maskininlärning. Tillsammans bildar de en plattform för kandidatbedömning och bättre anställningsbeslut.

 

Analytiskt test

Analytiska tester har fördelen av att de är enkla att inkludera i en rekryteringprocess. De utförs digital och kräver liten ansträngning för kandidaten. Därav kan de utgöra ett bra tillägg även om analytisk förmåga ofta delvis är sekundär i samband med Executive Search.

Övriga utvärderingssteg i Exective Search and Recruitment

Referenstagning och Bakgrundskontroll är exempel på självklara tillägg inom Executive Search. Second Opinion kan utföras av Ants Executive Search men det är inget vi rekommenderar. En egen rekryteringsprocess är ofta otillräcklig och att ta in en specialist på slutet ändrar inte på den saken.
Men om man ändå av olika skäl (ibland rimliga) landar i att rekrytera chef på egen hand kan ändå en Second Opinion stärka processen en del.

Vad är Executive Search

Ibland kan det kännas lite otydligt att särskilja Executive Search mot övrig chefsrekrytering. Enligt Wikipedia är Executive Search i stort detsamma som headhunting. Men headhunting används även som begrepp inom annan rekrytering. Ants rekryterar hundratals chefer och ibland utanför vårt Executive-upplägg och utan inblandning från Ants Executive Search. Enkelt kan sägas att nivån av rekrytering avgör. Om positionen är av tillräcklig tung natur är det en självklarhet att även använda de mest sofistikerade och ibland omfattande metoderna. Det blir helt enkelt en god investering. Executive är inte det billigaste sättet att rekrytera. Men ofta det tryggaste och det som ger bäst avkastning i längden.

Vanligt förekommande frågor inom Executive Search

Vad är viktigt att tänka på vid Executive Search?

Den strategiska utmaningen då man söker operativ personal är att hitta och attrahera kandidater. I samband med chefsrekrytering är utvärderingsprocessen det viktigaste även om det självfallet alltid bör säkerställas att man får rätt ansökningar i samband med rekrytering.

Hur lyckas du med Executive Search?

Den största utmaningen att korrekt bedöma om en kandidat har de rätta egenskaperna för att bli en bra och framgångsrik chef. Det är viktigt att man har helt andra processer i Executive Search än vad som gäller i ”vanlig” rekrytering.

Behöver jag ta in experthjälp vid Executive Search?

En felrekrytering är dyrt i både tid och pengar. Av den anledningen är experthjälp viktigt för att lyckas, speciellt vid rekrytering av ledande personer.

Vilka är framgångsfaktorerna när man ska rekrytera en chef?

Lyckad chefsrekrytering kan delas upp i tre framgångsfaktorer: många bra kandidater, positiv kandidatupplevelse och en effektiv utvärderingsprocess.

 

Läs mer om Ants IT-rekrytering.

Behöver du hjälp med Executive Search?

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 


  Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

  Läs mer

  Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

  Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

  Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️


   Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.