Chefsrekrytering

Chefsrekrytering har länge varit ett specialistområde för Ants. Området ställer höga krav på nätverk, process och kundnärhet och speciellt inom tech och IT har kunder länge föredragit en nischad aktör såsom Ants Tech Recruiters. Men även i samband med rekrytering av andra chefsroller har på senare år kunder lockats till de sofistikerade tillvägagångssätt som vuxit fram inom techrekrytering.

Chefsrekrytering med Ants Executive

Chefsrekrytering är en av de viktigaste händelser som sker i företag. Chefsrekrytering inom tech och IT är inget undantag. En felrekrytering av chef får långtgående konsekvenser. Tidshorisonten för utvärdering av en chef ligger långt fram i tiden. I många fall är det först när chefen fått genomföra en långsiktig plan som man kan mäta resultat och då inkluderar resultatet ofta den organisation som chefen byggt.

Chefsrekrytering Stockholm med Ants

Påbörja er chefsrekrytering idag

För att lyckas med rekrytering av en chef är nätverk och lokalkännedom en central framgångsfaktor och därmed gäller det att de som är involverade i rekryteringen av en chef har ett stort nätverk. Detsamma kan säga om den bransch som chefsrekryteringen görs inom. Kännedom om branschen och de bolag och människor som verkar inom branschen är viktig. Tech och IT är inget undantag och chefsrekrytering inom tech kräver specialister inom rätt fält. Ants metod för att lyckas är beprövad och leder till lyckade chefsrekryteringar.

Chefsrekrytering med Ants

Tre framgångsfaktorer när man skall rekrytera chef

Alla insatser som kan öka sannolikheten att en chefsrekrytering blir framgångsrik bör utvärderas. Även svulstigare utvärderingssteg som normalt är svåra att räkna hem i rekryteringsarbetet kan vara aktuella i samband med en chefsrekryteringar. Vi kan återkomma till det men som en stor del av rekryteringsprocesser kan chefsrekrytering delas upp i tre framgångsfaktorer: många bra kandidater, positiv kandidatupplevelse och effektiv utvärderingsprocess.

Bra kandidater vid chefsrekrytering

För att säkerställa att man får in rätt kandidater i samband med rekrytering av chef kräver tre saker: 1. effektiv researchstrategi, 2. effektiv annonsering, 3 rätt nätverk. Även i samband med rekrytering av höga chefstjänster är ofta målgruppen ganska stor och det är ofta effektivare och mer kvalitativt att nå rätt kandidater genom att arbeta med Headhunting och annonsering än att jobba med kontakter och nätverk.

Ansvar för rekrytering och IT strategi ligger ofta på chefer

Eftersom även rekryteringar ofta är en del av chefsansvaret kan följderna av en felaktigt rekryterad chef kvarstår i bolaget långt efter att chefen inte är längre är kvar. Inom Tech och IT är det ofta cheferna som sätter de tekniska strategierna och väljer system och stack. Även här gäller att felval blir tunga att åtgärda retroaktivt.

Rekrytera Chef med hjälp av annonsering

Annonsering i samband med en rekrytering av chef ger klart bättre resultat idag när den som sätter upp annonseringen har tillgång till sociala medier och all big data som finns i dessa. Dock krävs att den man har den kompetens, de verktyg samt det tillvägagångssätt som drar maximal nytta de sociala medierna.

Chefsrekrytering

Positiv kandidatupplevelse i samband med rekrytering av Chef

En positiv kandidatupplevelse bygger ofta på att kandidater tidigt har en personlig kontakt in i rekryteringsprocessen. Frustration uppstår ofta om de tidiga kontakterna inte sitter inne på korrekt och initierad information. Därav är det viktigt att TA-konsult eller researcher eller dyl. arbetar så nära rekryterande chefer så att denne får god inblick i kultur, teknik, plan framåt och andra viktiga aspekter av rollen som skall rekryteras.

Det är även viktigt att det finns en tydlig röd tråd från vad som sägs tidigt i processen till vad som sägs i intervjuer och vad som sedan upplevs in i anställningen. Överraskningar och felaktigheter i kommunikationen skapar osäkerhet och kan i värsta fall leda till att fel person blir rekryterad och avslutar sin anställning i förtid.

Chefsrekrytering med Ants

Utvärderingsprocess när man skall rekrytera chef

Eftersom en chefsrekrytering är så viktig för ett bolag finns all anledning att säkerställa att man har maximala förutsättningar att utvärdera kandidater till en chefsroll. Det absolut viktigaste steget i processen vad gäller utvärdering är caset. Ett bra case ger många fördelar både vad gäller utvärdering av kandidater men även vad gäller kandidatupplevelsen. Därav bör man alltid lägga stor vikt vid att säkerställa ett bra case i samband med chefsrekrytering.

Case och tester i samband med chefsrekrytering

Detta gäller inte minst om rollen är inom tech eller IT. Ett bra case i chefsrekryteringssammanhang är ofta ganska öppet. Dvs. även om rollen är en techroll så är tekniska frågeställningar ofta en mindre del av caset. Frågor bör innefatta chefsrelaterade frågeställningar såsom planering, strategi, ledarskap m.m.
I dessa sammanhang kan det till och med vara rätt och relevant att inkludera olika typer av personlighetstester. Här bör man dock verkligen veta hur man hanterar personlighetstestet. Fel använt kan det orsaka klart mer skada än nytta.

Läs mer om hur vi arbetar med Executive Search. 

Chefsrekrytering är en av de viktigaste händelser som sker i företag. Chefsrekrytering inom tech och IT är inget undantag.

Vanligt förekommande frågor om chefsrekrytering

Vad är viktigt att tänka på vid chefsrekrytering?

För att lyckas med att rekrytera en chef är nätverk och lokalkännedom en central framgångsfaktor och därmed gäller det att de som är involverade i rekryteringen av en chef har ett stort nätverk. Detsamma kan säga om den bransch som chefsrekryteringen görs inom. Kännedom om branschen och de bolag och människor som verkar inom branschen är viktig.

Vilka är framgångsfaktorerna när man ska rekrytera en chef?

Vilka är framgångsfaktorerna när man ska rekrytera en chef? För att lyckas med att rekrytera en chef är nätverk och lokalkännedom en central framgångsfaktor och därmed gäller det att de som är involverade i rekryteringen av en chef har ett stort nätverk. etsamma kan säga om den bransch som chefsrekryteringen görs inom. Kännedom om branschen och de bolag och människor som verkar inom branschen är viktig.

Hur får man till en positiv kandidatupplevelse i samband med chefsrekrytering?

En positiv kandidatupplevelse bygger ofta på att kandidater tidigt har en personlig kontakt in i rekryteringsprocessen. Det är även viktigt att det finns en tydlig röd tråd från vad som sägs tidigt i processen till vad som sägs i intervjuer och vad som sedan upplevs in i anställningen.

Behöver jag ta in experthjälp för att rekrytera en chef?

Om du behöver ta in experthjälp eller inte beror helt på bransch och vilka krav som ställs på chefen. För att vara säker på en lyckad rekrytering kan det vara bra att använda sig av en specialiserad rekryteringsbyrå som vet sedan innan vilket arbete som krävs för en lyckad rekrytering.

Läs mer om Ants IT-rekrytering. Du kan även lyssna på vår podd där många av avsnitten berör såväl chefsrekrytering som andra aspekter av att bygga framgångsrika organisationer på chefsnivå såväl som operativt.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer