Rekrytering Göteborg

Är ni i behov av hjälp med rekrytering i Göteborg? Vi på Ants är specialister på rekrytering och kan hjälpa er bygga upp er IT-avdelning. Genom att arbeta datadrivet och agilt genom hela processen kan vi vara snabbfotade och vid behov ändra delar i processen för att nå målet med en lyckad rekrytering. Vi är specialister på vårt område och kan prata med kandidater på deras språk och förstå specifika branschtermer. Kontakta oss om ni är i behov av rekrytering i Göteborg.

En person sitter vi en dator i ett mötesrum och arbetar

Behovet av rekryterare

Tidigare fungerade mer traditionella rekryteringsmetoder i Göteborg även för utvecklare. En annons kunde locka in ansökningar som ledde till en lyckad tillsättning av tjänsten. Men situationen har förändrats. Rekrytering i Göteborg har blivit allt mer utmanande på grund av digitaliseringen. Idag behöver företag i nästan alla branscher stärka sin utvecklingsorganisation. Efterfrågan överstiger tillgången på kompetenta talanger och det har skapat en kompetensbrist på rätt kvalificerade personer. För att lyckas behöver vi aktivt söka och marknadsföra tjänsten till kandidater med rätt kompetens för att lyckas med rekrytering i Göteborg. Detta har vi på Ants Tech Recruiters bra kunskap och erfarenhet av.

Innehållsförteckning

Hur lyckas vi med rekrytering i Göteborg?

Hur uppnår man framgång inom rekrytering i Göteborg? På Ants fokuserar vi främst på sourcing för att maximera resultatet. Det innebär att vi aktivt söker efter kandidater med rätt kompetens och erfarenhet för den specifika rollen och tar kontakt med dem. Vi letar efter kandidater på de platser där vi vet att de finns. Vår främsta plattform för sökning är LinkedIn, men vi använder också andra relevanta plattformar som Github, Google och Stack Overflow.

Redan från första kontakten är det viktigt att skapa en personlig koppling och tydligt förmedla varför kandidaten skulle passa för tjänsten. Vi strävar efter att framhäva vad som gör er som arbetsgivare unika och varför kandidaten bör ge er möjligheten att fortsätta dialogen. En enhetlig rekryteringsprocess och samordnad kommunikation inom teamet är även avgörande för att ge kandidaten en bra upplevelse genom hela processen. Sedan Ants Tech Recruiters startades för över 14 år sedan har vi utvecklat tre framgångsfaktorer som hjälper oss att lyckas med rekrytering i Göteborg.

1) Datadriven rekrytering

På Ants Tech Recruiters har vi alltid haft en datadriven approach och mäter resultaten av varje rekryteringsuppdrag. Det ger oss värdefull insikt både på individnivå och övergripande för att identifiera områden där vi kan förbättra våra processer. Varje år sammanställer vi en statistikrapport där vi analyserar nyckeltal från tidigare års rekryteringar. Denna rapport ger oss en klar bild av våra framsteg. Vi mäter exempelvis svarsfrekvens och intressegrad för att identifiera eventuella avvikelser och justera vår strategi vid behov. Vårt datadrivna arbetssätt går hand i hand med vår agila metodik.

2) Agil rekrytering

Kravprofilen kan förändras under rekryteringsprocessens gång när kunden får möta kandidater och får en bättre förståelse för vad de faktiskt behöver. För att undvika att kunden blir missnöjd på grund av förändringar i kravprofilen, arbetar vi agilt i vår rekrytering. Vi har regelbundna veckomöten för att utvärdera projektets framsteg och ta upp eventuella förändringar sedan det senaste mötet. Vi går också igenom viktiga nyckeltal för att säkerställa att vi följer rätt riktning enligt vår rapport.

3) På plats

Att vara närvarande på plats innebär att vi blir en integrerad del av kundens Talent Acquisition-funktion. Genom att arbeta nära och helst vara på plats hos er får vi en verklig förståelse för er unika situation och kan förmedla detta till kandidaterna. I de utmanande roller vi rekryterar för i Göteborg, är det vanligt att kandidaterna är vana vid att bli kontaktade av rekryteringsföretag. Genom att vara en aktiv del av ert team ökar vi chanserna att få svar och väcka intresse.

 

På Ants Tech Recruiters är vi specialister inom rekrytering av tekniska roller i Göteborg. Vi har en gedigen förståelse för programmeringsspråk och kan kommunicera på samma nivå som de kandidater vi rekryterar. Även om vi kanske inte praktiskt kan koda själva, är vi experter på teknik och har en djup förståelse för de kandidater vi rekryterar.

Rekrytering i göteborg

Rekrytera genom rätt typ av annons

En framgångsrik rekrytering i Göteborg kräver att vi använder oss av rätt typ av annonser. För några år sedan kunde vi se en nedgång i antalet rekryteringar som sker genom traditionella annonser i Göteborg. Detta är något vi fortsatt kan se. För att möta detta ändrade vi vår strategi och började istället rikta våra annonser till rätt målgrupp genom sociala medier-annonsering. Genom att sprida våra annonser på sociala plattformar där kandidaterna finns når vi även dem som inte aktivt söker nytt jobb. Vi använder riktad annonsering för att endast synas av personer med relevanta egenskaper och erfarenheter för tjänsten. När en kandidat ser vår annons i sitt flöde är det avgörande att vi omedelbart säljer in tjänsten på ett övertygande sätt. Precis som vid sourcing och initial kontakt strävar vi efter att tydligt visa varför ert företag är attraktivt som arbetsgivare. Vi vill skapa värde och locka kandidater att klicka vidare till själva jobbannonsen.

Gör det enkelt för kandidaten

Vi rekommenderar alltid att själva jobbannonsen är inbjudande och att ansökningsprocessen är enkel. I bästa fall bör kandidaten inte behöva skicka in ett CV eller personligt brev. Ofta räcker det med en LinkedIn-profil för att bedöma om kandidaten matchar jobbet och bör gå vidare i processen. Vi använder våra mobiltelefoner alltmer och det är viktigt att kandidaterna kan söka jobb utan att behöva sätta sig vid en dator. Det kan också innebära att en kort, kärnfull text fungerar bättre än en lång text som riskerar att tappa kandidatens intresse, särskilt när de läser annonsen på tunnelbanan eller under andra korta stunder.

IT-rekrytering Göteborg

Ta in en rekryteringskonsult eller rekrytera själv?

Ska du anlita en extern rekryteringskonsult eller rekrytera själv? Svaret beror på vilken roll du rekryterar för och om du redan har en intern Talent Acquisition-funktion. De roller vi på Ants Tech Recruiters fokuserar på är bland de mest utmanande att rekrytera för i Göteborg, och våra kunder har ofta inte tillräckliga resurser eller kompetens för att själva tillsätta dessa roller. Sourcingarbetet är tidskrävande och kräver specifik kunskap för att hitta rätt kandidater. Beroende på situationen kan vi antingen stärka den befintliga Talent Acquisition-funktionen eller agera som en temporär resurs.

Personer som sitter på ett möte

Skapa ett inflöde av kandidater – tillämpa Inbound Recruitment

För att möta den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden och attrahera IT-kompetens i Göteborg har det uppstått nya metoder för att locka till sig talanger. Inbound Recruitment, som ursprungligen kommer från marknadsföring och kallas Inbound Marketing, handlar om att skapa ett inflöde av kandidater. Processen liknar en köpresa, där man först attraherar, sedan värmer upp och till slut konverterar. Inom Inbound Recruitment fokuserar man på att väcka intresse hos kandidaterna för att locka dem att skicka in sina ansökningar. För att lyckas krävs det förmågan att hantera de olika stegen – attrahera, värma och rekrytera.

För att attrahera kandidater krävs olika former av employer branding-aktiviteter. Det kan vara allt från filmer som visar hur det är att arbeta på företaget till personporträtt eller intervjuer med befintliga medarbetare. Inom Inbound Recruitment arbetar man proaktivt och ser varje aktivitet som en långsiktig investering. Likaväl som en kandidat kan söka en tjänst dagen efter kan det vara någon som fått en positiv bild av företaget långt innan.

Det är också viktigt att detta arbete pågår kontinuerligt och syftar till att skapa en kontinuerlig ström av kandidater. När rekryteringen väl är genomförd är det lika viktigt att skapa ambassadörer som kan sprida budskapet om företagets positiva arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare. Var alltid transparenta i rekryteringsprocessen och kommunikationen för att undvika att kandidaterna får en felaktig bild av er. Genom att lyckas med ert arbetsgivarvarumärke och Inbound Recruitment ökar chanserna för en framgångsrik rekrytering i Göteborg.

Tester för rekrytering Göteborg

Vi erbjuder möjligheten att inkludera olika typer av tester i rekryteringsprocessen för att ge dig ett bättre underlag och öka chanserna till en lyckad rekrytering. Inom den bransch vi rekryterar inom är kodtester vanligt förekommande för att praktiskt bedöma en kandidats programmeringsförmåga. Vi utför även personlighetstester och andra färdighetstester, exempelvis för att bedöma hur snabbt en person kan ta till sig ny information. Utifrån vår erfarenhet vet vi att det är viktigt att inte överdriva antalet tester eller göra dem alltför tidskrävande. Kandidatens upplevelse är av stor betydelse för att de ska vara engagerade och vilja gå vidare till nästa steg. Vi strävar efter en balans där vi får tillräckligt med information från testerna samtidigt som vi undviker att överbelasta kandidaten med en krånglig process.

Kodtester

Vid kodtester får vi en praktisk inblick i hur en utvecklare kodar och resonerar kring sin kod. Ett effektivt tillvägagångssätt är att låta kandidaten genomföra testet på egen hand och sedan använda resultatet som diskussionsunderlag under nästa intervju. Detta ger oss mer än bara en uppgift som ska lösas utan möjlighet att föra en dialog kring kandidatens kod. Genom att diskutera uppgiften får vi en bättre förståelse för kandidatens kunskaper inom ett specifikt programmeringsspråk.

Färdighetstester

I vissa fall använder vi också färdighetstester där vi utvärderar andra aspekter än enbart programmeringsförmåga. Dessa tester kan till exempel testa språklig, numerisk eller logistisk förmåga. Syftet är oftast att bedöma hur bra en kandidat är på att ta till sig ny information och skapa en stark grund för en framgångsrik rekrytering i Göteborg.

Personer i en workshop

Utbildningar i rekrytering Göteborg

På Ants Tech Recruiters erbjuder vi även utbildningar med fokus på rekrytering. Vi är experter inom området och vill dela med oss av vår kunskap till kollegor och de som vill lära sig mer. Några ämnen vi fokuserar på inkluderar:

Copywriting

En välformulerad och genomtänkt kommunikation är nyckeln till framgång inom rekrytering i Göteborg. Det är lätt att fastna i gamla fraser och använda uttjatade uttryck när vi kommunicerar med kandidater. I vår utbildning går vi igenom hur du kan förändra detta och nå ut till kandidaterna med ett effektivt budskap.

Sourcing

Sourcing är själva hjärtat i vårt arbete. Syftet med vår utbildning inom sourcing är att ge dig kunskap och verktyg för att själv kunna börja söka och rekrytera toppkandidater till ditt företag. Vi blandar teori med praktiska övningar där du får använda aktuella rekryteringsfall för att ge en realistisk upplevelse.

Intervjuteknik

Efter ett framgångsrikt sourcingarbete och en stark copywriting är det dags att genomföra intervjuer. Detta är en avgörande fas i rekryteringsprocessen för att utvärdera kandidater och säkerställa en långsiktig och framgångsrik rekrytering i Göteborg. Vi går igenom kompetensbaserade intervjuer och viktiga aspekter att tänka på för att få en så tydlig bild som möjligt av kandidaterna.

Employer Branding

Ett företags employer branding har blivit allt viktigare i dagens kompetensbrist. I Göteborg, där många företag konkurrerar om samma kandidater, är det särskilt betydelsefullt. För att sticka ut och attrahera talanger måste du ha ett gott rykte som arbetsgivare. I vår utbildning inom employer branding går vi igenom praktiska metoder och strategier för att nå kandidaterna med ditt budskap.

Onboarding

Vi på Ants har lång erfarenhet av onboarding för nya medarbetare. I vår utbildning delar vi med oss av framgångsfaktorer och viktiga aspekter att tänka på för att snabbt få de nya medarbetarna i gång och ge dem en positiv första upplevelse. En bra onboarding-process stärker också ditt arbetsgivarvarumärke.

Analytics

En av våra framgångsfaktorer inom rekrytering i Göteborg är vårt datadrivna arbetssätt. Vi erbjuder en utbildning inom datadriven rekrytering där vi går igenom viktiga mätpunkter och tillvägagångssätt. Det ger dig möjlighet att mäta, prognostisera och förbättra din rekryteringsinsats.

Vid rekrytering i Göteborg är konkurrensen om talangerna intensiv. På Ants är vi specialister på rekrytering och kan hjälpa dig att bygga upp din IT-avdelning. Vi arbetar datadrivet och agilt för att säkerställa en lyckad rekrytering. Genom vår expertis inom sourcing, intervjuteknik och employer branding kan vi locka rätt kandidater till din organisation. Vi erbjuder även olika typer av tester för att ge dig ett bättre underlag och öka chanserna till framgång. Ta nästa steg med oss och få den kompetens du behöver för att utmärka dig inom rekrytering i Göteborg.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!