Executive Search

Ants Executive Search har sina rötter i tech. Vår mission är Executive Search och kompetensbaserat ledarskap bortom bias och fördomar. I en åldrad bransch med övertro på egna kontakter vill vi bidra med bättre och mänskligare ledare och chefer.

Personal från Ants sitter i ett mötesrum med en kund. De diskuterar om vad och hur Executive Search kan hjälpa kunden.

Executive Search utgör en av de mest utmanande områdena inom rekrytering, där rekryteringen av högtstående ledare har en avgörande roll för samhällets framtid. För att möta denna utmaning krävs tillgång till avancerad teknik och innovativa verktyg som kan guida oss genom den digitala eran. Trots detta har traditionella metoder och personliga nätverk alltför ofta varit avgörande inom Executive Search. Hos Ants Executive Search strävar vi efter att bryta denna trend och erbjuda en modern, teknikdriven approach för att säkra de bästa ledarna för morgondagens utmaningar.

Innehållsförteckning

Ants Executive Search utvecklar framtidens Executive Recruitment

Ants Tech Recruiters har sina rötter i techrekrytering och är experter på att attrahera högkvalificerade kandidater för komplexa roller. Denna bakgrund efterfrågas allt mer även inom Executive Rekrytering, där vi strävar efter att omdefiniera spelplanen. Från vår ursprungliga ambition att revolutionera techrekrytering har vi nu tagit vår innovation till nästa nivå och är på väg att göra samma inom Executive Search.

Vad är Executive Search?

Ibland kan det kännas lite otydligt att särskilja Executive Search mot övrig chefsrekrytering. Enlig AESC är Executive Search i stort detsamma som headhunting vilket är en vanlig metod vid rekrytering. Ants rekryterar hundratals chefer och ibland utanför vårt Executive-upplägg.

Enkelt kan sägas att nivån av senioritet på rollen är det som avgör, där rekrytering på hög nivå är mer relationsdrivet i jämförelse med andra rekryteringar. Om positionen är av tillräcklig tung karaktär är det en självklarhet att använda de mest sofistikerade och ibland de mest omfattande metoderna, samt ta hjälp av ett team med branschkunskap och nätverk. Det blir helt enkelt en god investering. Executive är inte det billigaste sättet att rekrytera, men ofta det tryggaste och det som ger bäst avkastning i längden.

Några exempel på exekutiva roller vi hjälper våra kunder rekrytera är IT-chef, CDO, vd, och HR-chef.

Gruppbild med anställda från Ants som arbetar med Executive Search.

Är du nyfiken på nya möjligheter? Då kan du connecta med oss. Vi tar gärna en digital kaffe för att lära känna dig och erbjuder också rådgivning kring din digitala profil.

Process för Executive Search

Executive Search är ett bra alternativ när en organisation söker specifik kompetens och när de kandidater du vill attrahera inte aktivt söker sitt nästa steg. Med ledorden professionalism, kundfokus, enkelhet, öppenhet samt integritet och hårt arbete, stöttar Ants sina klienter i framgångsrika chefs- och seniora specialisttillsättningar.

Ants Executive Search har ett omfattande och upparbetat nätverk bland aktörer inom techbranschen, både nationellt och internationellt. Vi bearbetar vårt nätverk och kartlägger kompetens i relevanta marknader för att hitta kandidaterna med bäst förutsättningar att nå och överträffa uppsatta mål.

För en lyckosam rekrytering krävs förtroende från våra klienter – att vi förstår din organisations behov, förväntningar och krav på kandidater i form av kompetens, erfarenhet och personlighet. En viktig del i detta är att vi jobbar i en teamuppsättning, där en Executive Search Partner driver rekryteringsprocessen operativt och strategiskt. I teamet finns även en senior Executive Search Manager som har lång erfarenhet av chefsrekryteringar och kan bistå med stöttning, nätverk och specialistkunskap. Vår metodik anpassas därefter efter uppdragets natur och era önskemål, där en strukturerad och genomtänkt process alltid är utgångspunkten i våra uppdrag.

Läs om uppdrag vi gjort med kunder här.

Executive Search konsulter håller en workshop om ämnet

Områden vi kan hjälpa dig rekrytera ledare inom

Vi kan hjälpa dig med ledarrekrytering inom många olika områden, bland annat inom:

 • IT
 • Säkerhet
 • Digitalisering
 • Företagsledning (Vd och styrelse)
 • Produkt
 • Marknad
 • HR
 • Offentlig Sektor.

Du kan läsa mer om varje område nedan.

Saknar du något område? Hör av dig så pratar vi mer om ditt behov.

Executive Search inom IT

Att ha duktiga ledare vid utvecklingen och underhållet av tekniska system och lösningar är viktigt. Det är ett kritiskt område för nästan alla företag i den digitala eran, där ledarroller inom IT säkerställer både effektivitet och innovation. Chefsroller inom IT inkluderar positioner som IT-chef, utvecklingschef och CTO. Rekryteringsutmaningen ligger i att hitta ledare med både teknisk expertis och affärskunskap för att hålla företaget i framkant.

Executive Search inom Säkerhet

Säkerhetsområdet fokuserar på att skydda företagets data, infrastruktur och tillgångar. Vikten av duktiga ledare inom detta område ökar i takt med den digitala risklandskapets utveckling. Roller som säkerhetschef och Chief Security Officer (CSO) är centrala. Utmaningen vid rekrytering av chefsroller inom säkerhet är att finna individer som kan balansera mellan innovativ säkerhetsteknik och pragmatiska affärslösningar.

Executive Search inom Digitalisering

Digitalisering innebär att omvandla affärsprocesser till digitala format, vilket är avgörande för konkurrenskraft och effektivitet. Chefsroller inom digitalisering inkluderar Chief Digital Officer och Chief Commercial Officer (CCO). Huvudutmaningen i rekryteringen är att hitta ledare som inte bara är tekniskt skickliga utan också kan driva kulturell förändring.

Två konsulter på Ants Executive arbetar tillsammans vid sina datorer

Kontakta oss om du är i behov av att rekrytera ledare

Kontakta oss om du är i behov av att rekrytera ledare eller vill bli en del av vårt nätverk. Klicka på kontakten och kontakta oss direkt så bokar vi in ett möte!

Executive Search konsult från Ants

Executive Search inom företagsledning: Vd & Styrelse

Ledarroller inom företagsledning, vd och styrelse spelar en central roll i att styra företagets riktning och strategi. Deras beslut påverkar alla aspekter av verksamheten. Viktiga positioner inkluderar verkställande direktör (vd) och Chief Operating Officer (COO). Rekryteringsutmaningen för dessa roller ligger i att hitta visionära ledare som kan navigera företaget genom komplexa marknadsförhållanden. Detta kan vara extra utmanade inom techbranschen där det råder en stor brist på kandidater.

Executive Search inom Produkt

Produktledning fokuserar på utveckling och förvaltning av företagets produkter, vilket är avgörande för att möta kundbehov och driva innovation. Roller som Produktchef och Chief Product Owner (CPO)  är vanliga. Utmaningen när du ska rekrytera ledare inom produkt kan vara att hitta kandidater som kombinerar kreativitet med teknisk och affärsmässig insikt.

Executive Search inom Marknad

Marknadsområdet är essentiellt för att bygga varumärkesmedvetenhet och driva försäljning. Som ledare på marknad krävs en djup förståelse för både traditionella och digitala marknadsföringskanaler. Viktiga chefsroller inkluderar Marknadschef och Chief Marketing Technologist (CMT). Utmaningen vid rekrytering är att hitta ledare som kan kombinera kreativitet med dataanalys för att maximera ROI.

Executive Search inom HR

HR är kärnan i att bygga och underhålla en stark arbetskraft, vilket är avgörande för företagets framgång. Centrala roller inkluderar HR-chef och Chief Human Resources Officer (CHRO). Rekryteringsutmaningen består i att attrahera ledare som kan utforma och genomföra strategier för medarbetarengagemang och organisationsutveckling.

Executive Search inom Offentlig & Statlig Sektor

Ledarskap inom både den offentliga sektorn, den statliga sektorn samt de samhällsnyttiga funktionerna kräver en unik kombination av förståelse för offentlig förvaltning och effektiv resursanvändning. Dessa områden är viktiga eftersom det påverkar samhällets välfärd och utveckling. Viktiga roller inkluderar verksamhetschefer och avdelningsledare inom offentliga organisationer. Rekryteringsutmaningar inom dessa områden kan vara att hitta ledare som kan hantera politiska aspekter, ekonomisk styrning och samhällsansvar samtidigt.

Carl-Johan sitter vid sin dator och arbetar med Executive Search.

Vilka delar utgör Ants Executive Search?

Följande är det som vanligtvis innefattas och utgör vår modell i Ants Executive Search, en modell som anpassas och skräddarsys efter varje enskild process:

 1. Uppstartsprocess med kravprofil, process och projektplan
 2. Branschanalys, statistik samt strategi för lön och ersättningsmodell
 3. Chefnätverk och kontakter
 4. Sourcing
 5. Datadriven digital annonsering
 6. Utvärdering av kandidater
 7. Referenstagning och bakgrundskontroll
Josefine, Sophie och Hugo från Ants diskuterar hur man utför Executive Search på bästa sätt under en Workshop

1. Uppstart för ett kundnära samarbete

En förutsättning för ett lyckat arbete i processer inom Executive Search är ett agilt, nära samarbete där lyhördhet och kommunikation är centrala aspekter.

Som en del av vår process påbörjas samarbetet i form av ett uppstartsmöte med ett team från Ants Executive Search tillsammans med er som kund. Vi går då igenom vilka kompetenser som behövs i rollen och får en grundlig förståelse för er som bolag. Detta inledande steg lägger grunden för vårt arbete med kandidatkartläggning och search, samt skapar rätt förutsättningar för kommunikationen med kandidater.

Chefsrekrytering är i högsta grad komplex, men med ett nyanserat och noga genomfört uppstartsmöte ges vi nycklarna till att genomföra er rekrytering på bästa sätt. Tack vare att vi jobbar i team kan vi effektivt analysera den information vi fått av er, och tillsammans med vår samlade kompetens och erfarenhet sätta en rekryteringsprocess som passar för er.

2. Executive Search: Branschkartläggning och uppsökande rekrytering

Vi på Ants Executive Search vet att det idag är en utmaning att attrahera rätt kompetens. De kandidater som är bäst lämpade för en roll är inte alltid aktiva på arbetsmarknaden och är dessutom ofta uppvaktade av konkurrenter. Vi har därför tagit fram en framgångsrik modell baserad på en datadriven process och ett agilt förhållningssätt för att tillsammans med våra kunder rekrytera branschens bästa talanger.

Under vårt samarbete genomför vi en gedigen branschkartläggning för att bilda oss en nyanserad uppfattning om kandidatmarknaden. Vi tar personlig kontakt med våra kandidater och nyttjar flera kanaler för att nå ut till de allra vassaste. Eftersom vi jobbar med uppsökande rekrytering ansvarar vi för att attrahera och vägleda kandidaterna genom våra rekryteringssteg för att säkerställa att processen för både kund och kandidat blir så friktionsfri som möjligt.

För oss är Executive Search ett hantverk och med gedigen kunskap inom tech har vi framgångsrikt rekryterat ledare inom branscher som Automotive, E-commerce, Retail, Logistik och Konsultbranschen.

Claudia och Sophie sitter i en soffa och pratar om vad de lärt sig om Executive Search från dagen som gått.

3. Ett agilt förhållningssätt och datadriven rekrytering

Att jobba agilt är för oss en framgångsfaktor som ger förutsättningar för en effektiv rekryteringsprocess. Genom att ha ett nära samarbete med våra kunder kan vi i ett tidigt skede kalibrera vår process för att så snabbt som möjligt attrahera rätt kandidater. Vi tror på ett nära partnerskap mellan kund och konsult.

Ants Executive Search har en lång historia av att jobba datadrivet vilket innebär att vi för statistik över samtliga delar av vår process. Således kan vi avgöra vad som på bästa sätt tas emot av de kandidater vi kontaktar. Genom att anpassa våra val av metod och innehåll kan vi med noggrannhet förbättra processen för att nå bästa resultat. Vi för exempelvis statistik över löneläget för olika roller, tid till tillsättning av en roll samt svar-och intressefrekvens vid kandidatkontakt – för att nämna några delar. Baserat på datan från våra tidigare chefsrekryteringar kan vi kan vi ge våra kunder en rättvis bild av hur marknaden ser ut, samt sätta gedigna prognoser vid behov.

Läs vår senaste statistikrapport här.

4. Annonsering som komplement till Executive Search

Grunden till arbetet med Executive Search är uppsökande rekrytering, där vårt arbete till stor del utgår från att aktivt kontakta och bearbeta det relevanta nätverket för den specifika rollen. För att öka och attrahera fler potentiella kandidater in i process kan dock målgruppsanpassade annonseringspaket fungera som ett givande komplement till Executive Search. Fortfarande sker en stor del av våra tillsättningar inom Executive Recruitment genom annonsering, och med en väl utformad annons och marknadsföringsplan fungerar annnonseringspaket inte bara som ytterligare en kanal för att anställa rätt person, utan även som en stark strategi för att befästa ert Employer brand.

Tillvägagångssättet för att lyckas med annonseringen av chefsroller bygger på en noga framtagen bild och unison vision kring vilket budskap som ska reflektera bolaget och rollen. Ambitionen för annonsering är densamma som med Executive Search, att nå ut till rätt personer med ett genuint och relevant budskap.

 • Nå ut till specifika målgrupper i sociala medier.
 • Anpassa budskap och bild till respektive målgrupp.
 • A/B-testa konverteringen och kalibrera budskap och bilder datadrivet.

Återigen är det digitala marknadsföringsmodeller som med ursprung från techrekrytering som nu appliceras med framgång inom Executive Search.

Personal från Ants sitter i en vit soffa och diskuterar hur man lyckas med Executive Search. Alla ser glada ut.

5. Utvärdering av kandidater

I en chefsrekrytering är insatserna ofta höga och en felrekrytering kan vara både kostsamt och skadligt för verksamheten. Genom branschkunskap, nära dialog med kund och agila avstämningar säkerställer vi kontinuerligt att kandidaterna matchar kravprofilen. Med oss som samarbetspartner utför vi en grundlig första screening vilket gör att ni som kund kan lägga tid på de mest relevanta kandidaterna. Vår långa erfarenhet inom olika techbranscher förser er också med en trygg utvärdering av båda tekniska och personliga kompetenser.

Vi på Ants Executive Search skräddarsyr en komplett och kompetensbaserad process där vi vet att flera olika och kombinerade steg är viktiga för att få en gedigen utvärdering av kandidaten. Vi har stor erfarenhet av kompetensbaserad intervjuteknik, case och psykometriska tester för att hitta rätt person till rätt plats

Case

Ett framgångsrikt steg för alla parter i rekryteringsprocessen är att genomföra caseintervjuer där kandidatens praktiska och analytiska förmåga demonstreras i verksamhetsnära situationer.

Kortfattat brukar upplägget vara att en kandidat någonstans i mitten av processen får tillgång till en casebeskrivning. Denna bör ge de rätta förutsättningarna för kandidaten att förbereda sig och skapa underlag inför en bra caseintervju där ni tillsammans reflekterar kring nuvarande utmaningar och möjligheter. Detta moment bidrar till en djupare utvärdering och ger förutsättningar för såväl rekryterande part som kandidat att fatta beslut om anställning och match för rollen.

Vi på Ants Executive Search har lång erfarenhet av att skräddarsy caseunderlag som är välanpassade till våra kunders unika verksamhet. Detta innebär att du som kund får möta och utvärdera de mest relevanta kandidaterna i ett välanpassat forum efter rollens utmaningar och möjligheter. Vi erbjuder även intervjucoachning i detta viktiga steg i processen.

Personlighetstest och Psykometriska tester

Utöver tidigare beskrivet case finns anledning att inkludera andra tester i rekryteringsprocessen. Olika typer av personlighetstester och psykometriska tester är ett bra komplement till intervjuer för att utvärdera ledarskapsförmågor och strategiska egenskaper.

Med hjälp av vår partner Alva Labs kan vi erbjuda forskningsgrundade och användarvänliga tester som utvärderar både personlighet och logisk förmåga utifrån ett ledarperspektiv. Dessa tester förser oss med ett objektivt och vetenskapligt grundad analys av våra kandidater som hjälper oss göra en helhetsbedömning. Testprocessen är automatiserad och enkel med direkt återkoppling till såväl kandidat som rekryterare efter genomfört test.

Övriga utvärderingssteg

För att vidare utvärdera och säkerhetsställa rätt kandidat i våra processer erbjuder vi bakgrundskontroller och referenstagningar. Då chefsrekryteringar är en viktig och verksamhetsförändrande åtgärd är det en trygghet för er som kunder att få en ytterligare säkerhet i form av dessa tjänster. Vi har stor erfarenhet av referenstagning för ledarroller samt använder oss av Scandinavian Recruitment Intelligence som leverantör för bakgrundskontroller där ni som kund väljer hur omfattande den bör vara. Med Ants Executive Search får ni alltid en kvalitetssäkrad och träffsäker rekryteringsprocess med hjälp av vår unika erfarenhet av både tech och Executive.

Att lyckas locka rätt ledare till ett bolag är för mig en av det mest spännande och utmanande uppgifterna. Ofta visar det sig även vara det som har störst betydelse för bolagets framgång

– Carl-Johan Hamilton, Grundare av Ants

Tech som hemmaplan ger fördelar

Varför skall man välja Ants Executive Search?

 • Personlig och relevant kandidatupplevelse med kund och roll i centrum
 • Innovativ och datadriven search och annonsering
 • Senaste tekniska systemlösningarna för search och utvärdering av kandidater.
 • Statistik, uppföljning och utvärdering samt framförallt
 • Tech som hemmaplan

Att vi bottnar i nya tidens chefs- och ledarskap har klara fördelar. Dels ger det en förståelse för hur du organiserar dig och varför. Men även att vi tillsammans strategiskt kan justera din plan i relation till de best practices som ständigt vidareutvecklas i digitaliseringens tidevarv.

Executive Search som når bortom de personliga kontakterna

Vad kan Executive Search lära av techrekrytering?

Tech och IT-rekrytering är rekrytering under speciellt utmanande förutsättningar. Samma utmaningar återfinns i hög grad inom Executive Search. Exempelvis ökar graden av komplexitet generellt med den tekniska utvecklingen. Men detsamma kan sägas när man går upp i hierarkin och rekryterar på hög nivå. Ants metoder för att hantera komplexa roller inom tech har liknande förtjänster i vår Executive Recruitment.

En annan parallell är att nå ut till rätt kandidat. Vem kan ha missat hur hårt techbranschen drabbats av att kompetensbristen fullkomligen exploderat? Ants framgång inom techrekrytering bygger på att nå ut till kandidater andra missar. De talanger, ledare och specialister som alla konkurrerar om. Att vinna slaget om det bästa chefstalangerna är såklart minst lika efterfrågat.

Tech is Disruptive. Vissa aktörer har förutsättningar att agera mer klarsynt i digitaliseringen. Dra nytta av nya möjligheter och hantera utmaningar bättre. Ants kunder inom Executive Search ser den förmågan hos oss.

Lyssna när Ants Vice VD Carl-Johan Hamilton intervjuar Monika Rappe, CIO på SPP.

Vanligt förekommande frågor inom Executive Search

Vad är viktigt att tänka på vid Executive Search?

Den strategiska utmaningen då man söker operativ personal är att hitta och attrahera kandidater. I samband med en chefsrekrytering är det viktigt att genomföra en grundlig nulägesanalys av er som bolag för att säkerställa att rätt rekryteringsprocess är satt så att vi har rätt förutsättningar att attrahera, utvärdera och anställa rätt kandidat.

Hur lyckas du med Executive Search?

Den största utmaningen är att korrekt bedöma om en kandidat har de rätta egenskaperna för att bli en bra och framgångsrik chef. Även om det kan verka omfattande att ha flera steg och tester i en rekryteringsprocess inom Executive Search, kan det vara det som avgör om din rekryteringsprocess blir lyckad eller inte. Vilka moment som passar för just ert bolag är därför något som bör utvärderas utifrån era förutsättningar.

Behöver jag ta in experthjälp vid Executive Search?

En felrekrytering är dyrt i både tid och pengar. Att ta in experthjälp som har lång, ovärderlig erfarenhet av techbranschen och samtidigt besitter kompetens och nätverk inom chefsrekrytering är ett bra sätt att säkerställa att rekryteringen lyckas. Förutom att uppnå den huvudsakliga uppgiften – att anställa en ledare till ert bolag – blir det ofta ett uppskattat nära samarbete där ni får tillgång till en rådgivande funktion och ges värdefulla insikter.

Behöver du hjälp med Executive Search?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!