Executive Search

Ants Executive Search har sina rötter i tech. Vår mission är Executive Search och kompetensbaserat ledarskap bortom bias och fördomar. I en åldrad bransch med övertro på egna kontakter vill vi bidra med bättre och mänskligare ledare och chefer.

Personal från Ants sitter i ett mötesrum med en kund. De diskuterar om vad och hur Executive Search kan hjälpa kunden.

Executive Search är rekrytering på högsta nivå. Framtidens ledare formar vårt samhälle och ett tungt ansvar vilar på oss som får förtroende att rekrytera dem. Därav bör vi inom Executive Search ha tillgång till teknik, verktyg och modeller som leder oss rätt. Och rätt förutsättningar att navigera i en digitaliserad tid. Tyvärr är det inte alltid så verkligheten ser ut och Executive Search har en tradition av att i allt för hög grad stå och falla på det personliga nätverket.

Innehållsförteckning

Ants Executive Search utvecklar framtidens Executive Recruitment

Ants har rötter i techrekrytering och vi är specialister på att nå bättre kandidater för komplexa roller. En förmåga som efterfrågas allt mer i samband med Executive Search. Från början begränsades våra ambitioner till den lite blygsamma målsättningen att Ants skulle revolutionera techrekrytering. Nu har vi tagit vår innovation vidare och är på god väg att göra detsamma även inom Executive Search.

Vad är Executive Search?

Ibland kan det kännas lite otydligt att särskilja Executive Search mot övrig chefsrekrytering. Enlig AESC är Executive Search i stort detsamma som headhunting vilket är en vanlig metod vid rekrytering. Ants rekryterar hundratals chefer och ibland utanför vårt Executive-upplägg och utan inblandning från Ants Executive Search. Enkelt kan sägas att nivån av senioritet på rollen är det som avgör, där Executive Search är mer relationsdrivet i jämförelse med andra rekryteringar. Om positionen är av tillräcklig tung karaktär är det en självklarhet att använda de mest sofistikerade och ibland de mest omfattande metoderna, samt ta hjälp av ett team med branschkunskap och nätverk. Det blir helt enkelt en god investering. Executive är inte det billigaste sättet att rekrytera. Men ofta det tryggaste och det som ger bäst avkastning i längden.

Gruppbild med anställda från Ants som arbetar med Executive Search.

Är du nyfiken på nya möjligheter? Då kan du connecta med oss. Vi tar gärna en digital kaffe för att lära känna dig och erbjuder också rådgivning kring din digitala profil.

Process för Executive Search

Executive Search är ett bra alternativ när en organisation söker specifik kompetens och när de kandidater du vill attrahera inte aktivt söker sitt nästa steg. Med ledorden Professionalism, Kundfokus, Enkelhet, Öppenhet samt Integritet och hårt arbete, stöttar Ants Executive Search sina klienter i framgångsrika chefs- och seniora specialisttillsättningar.

Ants Executive Search har ett omfattande och upparbetat nätverk bland aktörer inom techbranschen, både nationellt och internationellt. Vi bearbetar vårt nätverk och kartlägger kompetens i relevanta marknader för att hitta kandidaterna med bäst förutsättningar att nå och överträffa uppsatta mål.

För en lyckosam rekrytering krävs förtroende från våra klienter – att vi förstår din organisations behov, förväntningar och krav på kandidater i form av kompetens, erfarenhet och personlighet. En viktig del i detta är att vi jobbar i en teamuppsättning, där en Executive Search Partner driver rekryteringsprocessen operativt och strategiskt. I teamet finns även en senior Executive Search Manager som har lång erfarenhet av chefsrekryteringar och kan bistå med stöttning, nätverk och specialistkunskap. Vår metodik anpassas därefter efter uppdragets natur och era önskemål, där en strukturerad och genomtänkt process alltid är utgångspunkten i våra uppdrag.

Vilka delar utgör Ants Executive Search?

Följande är det som vanligtvis innefattas och utgör vår modell i Ants Executive Search, en modell som anpassas och skräddarsys efter varje enskild process:

 • Uppstartsprocess med kravprofil, process och projektplan
 • Branschanalys, statistik samt strategi för lön och ersättningsmodell
 • Chefnätverk och kontakter
 • Sourcing
 • Datadriven digital annonsering
 • Utvärdering av kandidater
 • Referenstagning och bakgrundskontroll
Josefine, Sophie och Hugo från Ants diskuterar hur man utför Executive Search på bästa sätt under en Workshop

Kontakta oss

Kontakta oss om du är i behov av att rekrytera ledare eller vill bli en del av vårt nätverk.

  Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

  1. Uppstart för ett kundnära samarbete

  En förutsättning för ett lyckat arbete i processer inom Executive Search är ett agilt, nära samarbete där lyhördhet och kommunikation är centrala aspekter.

  Som en del av vår process påbörjas samarbetet i form av ett uppstartsmöte med ett team från Ants Executive Search tillsammans med er som kund. Vi går då igenom vilka kompetenser som behövs i rollen och får en grundlig förståelse för er som bolag. Detta inledande steg lägger grunden för vårt arbete med kandidatkartläggning och search, samt skapar rätt förutsättningar för kommunikationen med kandidater. Chefsrekrytering är i högsta grad komplex, men med ett nyanserat och noga genomfört uppstartsmöte ges vi nycklarna till att genomföra er rekrytering på bästa sätt. Tack vare att vi jobbar i team kan vi effektivt analysera den information vi fått av er, och tillsammans med vår samlade kompetens och erfarenhet sätta en rekryteringsprocess som passar för er.

  2. Executive Search: Branschkartläggning och uppsökande rekrytering

  Vi på Ants Executive Search vet att det idag är en utmaning att attrahera rätt kompetens. De kandidater som är bäst lämpade för en roll är inte alltid aktiva på arbetsmarknaden och är dessutom ofta uppvaktade av konkurrenter. Vi har därför tagit fram en framgångsrik modell baserad på en datadriven process och ett agilt förhållningssätt för att tillsammans med våra kunder rekrytera branschens bästa talanger.

  Under vårt samarbete genomför vi en gedigen branschkartläggning för att bilda oss en nyanserad uppfattning om kandidatmarknaden. Vi tar personlig kontakt med våra kandidater och nyttjar flera kanaler för att nå ut till de allra vassaste. Eftersom vi jobbar med uppsökande rekrytering ansvarar vi för att attrahera och vägleda kandidaterna genom våra rekryteringssteg för att säkerställa att processen för både kund och kandidat blir så friktionsfri som möjligt.

  För oss är Executive Search ett hantverk och med gedigen kunskap inom tech har vi framgångsrikt rekryterat ledare inom branscher som Automotive, E-commerce, Retail, Logistik och Konsultbranschen.

  Claudia och Sophie sitter i en soffa och pratar om vad de lärt sig om Executive Search från dagen som gått.

  3. Ett Agilt förhållningssätt och Datadriven rekrytering

  Att jobba agilt är för oss en framgångsfaktor som ger förutsättningar för en effektiv rekryteringsprocess. Genom att ha ett nära samarbete med våra kunder kan vi i ett tidigt skede kalibrera vår process för att så snabbt som möjligt attrahera rätt kandidater. Vi tror på ett nära partnerskap mellan kund och konsult.

  Ants Executive Search har en lång historia av att jobba datadrivet vilket innebär att vi för statistik över samtliga delar av vår process. Således kan vi avgöra vad som på bästa sätt tas emot av de kandidater vi kontaktar. Genom att anpassa våra val av metod och innehåll kan vi med noggrannhet förbättra processen för att nå bästa resultat. Vi för exempelvis statistik över löneläget för olika roller, tid till tillsättning av en roll samt svar-och intressefrekvens vid kandidatkontakt – för att nämna några delar. Baserat på datan från våra tidigare chefsrekryteringar kan vi kan vi ge våra kunder en rättvis bild av hur marknaden ser ut, samt sätta gedigna prognoser vid behov.

  4. Annonsering som komplement till Executive Search

  Grunden till arbetet med Executive Search är uppsökande rekrytering, där vårt arbete till stor del utgår från att aktivt kontakta och bearbeta det relevanta nätverket för den specifika rollen. För att öka och attrahera fler potentiella kandidater in i process kan dock målgruppsanpassade annonseringspaket fungera som ett givande komplement till Executive Search. Fortfarande sker en stor del av våra tillsättningar inom Executive Recruitment genom annonsering, och med en väl utformad annons och marknadsföringsplan fungerar annnonseringspaket inte bara som ytterligare en kanal för att anställa rätt person, utan även som en stark strategi för att befästa ert Employer brand.

  Tillvägagångssättet för att lyckas med annonseringen av chefsroller bygger på en noga framtagen bild och unison vision kring vilket budskap som ska reflektera bolaget och rollen. Ambitionen för annonsering är densamma som med Executive Search, att nå ut till rätt personer med ett genuint och relevant budskap.

  • Nå ut till specifika målgrupper i sociala medier.
  • Anpassa budskap och bild till respektive målgrupp.
  • A/B-testa konverteringen och kalibrera budskap och bilder datadrivet.

  Återigen är det digitala marknadsföringsmodeller som med ursprung från techrekrytering som nu appliceras med framgång inom Executive Search.

  Personal från Ants sitter i en vit soffa och diskuterar hur man lyckas med Executive Search. Alla ser glada ut.

  5. Utvärdering av kandidater

  I en chefsrekrytering är insatserna ofta höga och en felrekrytering kan vara både kostsamt och skadligt för verksamheten. Genom branschkunskap, nära dialog med kund och agila avstämningar säkerställer vi kontinuerligt att kandidaterna matchar kravprofilen. Med oss som samarbetspartner utför vi en grundlig första screening vilket gör att ni som kund kan lägga tid på de mest relevanta kandidaterna. Vår långa erfarenhet inom olika techbranscher förser er också med en trygg utvärdering av båda tekniska och personliga kompetenser.

  Vi på Ants Executive Search skräddarsyr en komplett och kompetensbaserad process där vi vet att flera olika och kombinerade steg är viktiga för att få en gedigen utvärdering av kandidaten. Vi har stor erfarenhet av kompetensbaserad intervjuteknik, case och psykometriska tester för att hitta rätt person till rätt plats

  Case

  Ett framgångsrikt steg för alla parter i rekryteringsprocessen är att genomföra caseintervjuer där kandidatens praktiska och analytiska förmåga demonstreras i verksamhetsnära situationer.

  Kortfattat brukar upplägget vara att en kandidat någonstans i mitten av processen får tillgång till en casebeskrivning. Denna bör ge de rätta förutsättningarna för kandidaten att förbereda sig och skapa underlag inför en bra caseintervju där ni tillsammans reflekterar kring nuvarande utmaningar och möjligheter. Detta moment bidrar till en djupare utvärdering och ger förutsättningar för såväl rekryterande part som kandidat att fatta beslut om anställning och match för rollen.

  Vi på Ants Executive Search har lång erfarenhet av att skräddarsy caseunderlag som är välanpassade till våra kunders unika verksamhet. Detta innebär att du som kund får möta och utvärdera de mest relevanta kandidaterna i ett välanpassat forum efter rollens utmaningar och möjligheter. Vi erbjuder även intervjucoachning i detta viktiga steg i processen.

  Personlighetstest och Psykometriska tester

  Utöver tidigare beskrivet case finns anledning att inkludera andra tester i rekryteringsprocessen. Olika typer av personlighetstester och psykometriska tester är ett bra komplement till intervjuer för att utvärdera ledarskapsförmågor och strategiska egenskaper.

  Med hjälp av vår partner Alva Labs kan vi erbjuda forskningsgrundade och användarvänliga tester som utvärderar både personlighet och logisk förmåga utifrån ett ledarperspektiv. Dessa tester förser oss med ett objektivt och vetenskapligt grundad analys av våra kandidater som hjälper oss göra en helhetsbedömning. Testprocessen är automatiserad och enkel med direkt återkoppling till såväl kandidat som rekryterare efter genomfört test.

  Övriga utvärderingssteg

  För att vidare utvärdera och säkerhetsställa rätt kandidat i våra processer erbjuder vi bakgrundskontroller och referenstagningar. Då chefsrekryteringar är en viktig och verksamhetsförändrande åtgärd är det en trygghet för er som kunder att få en ytterligare säkerhet i form av dessa tjänster. Vi har stor erfarenhet av referenstagning för ledarroller samt använder oss av Scandinavian Recruitment Intelligence som leverantör för bakgrundskontroller där ni som kund väljer hur omfattande den bör vara. Med Ants Executive Search får ni alltid en kvalitetssäkrad och träffsäker rekryteringsprocess med hjälp av vår unika erfarenhet av både tech och Executive.

  Att lyckas locka rätt ledare till ett bolag är för mig en av det mest spännande och utmanande uppgifterna. Ofta visar det sig även vara det som har störst betydelse för bolagets framgång

  – Carl-Johan Hamilton, Grundare av Ants

  Tech som hemmaplan ger fördelar

  Varför skall man välja Ants Executive Search?

  • Personlig och relevant kandidatupplevelse med kund och roll i centrum
  • Sofistikerad och datadriven search och annonsering
  • Senaste tekniska systemlösningarna för search och utvärdering av kandidater.
  • Statistik, uppföljning och utvärdering samt framförallt
  • Tech som hemmaplan

  Att vi bottnar i nya tidens chefs- och ledarskap har klara fördelar. Dels ger det en förståelse för hur du organiserar dig och varför. Men även att vi tillsammans strategiskt kan justera din plan i relation till de best practices som ständigt vidareutvecklas i digitaliseringens tidevarv.

  Executive Search som når bortom de personliga kontakterna

  Vad kan Executive Search lära av techrekrytering?

  Tech och IT-rekrytering är rekrytering under speciellt utmanande förutsättningar. Samma utmaningar återfinns i hög grad inom Executive Search. Exempelvis ökar graden av komplexitet generellt med den tekniska utvecklingen. Men detsamma kan sägas när man går upp i hierarkin och rekryterar på hög nivå. Ants metoder för att hantera komplexa roller inom tech har liknande förtjänster i vår Executive Recruitment.

  En annan parallell är att nå ut till rätt kandidat. Vem kan ha missat hur hårt techbranschen drabbats av att kompetensbristen fullkomligen exploderat? Ants framgång inom techrekrytering bygger på att nå ut till kandidater andra missar. De talanger, ledare och specialister som alla konkurrerar om. Att vinna slaget om det bästa chefstalangerna är såklart minst lika efterfrågat.

  Tech is Disruptive. Vissa aktörer har förutsättningar att agera mer klarsynt i digitaliseringen. Dra nytta av nya möjligheter och hantera utmaningar bättre. Ants kunder inom Executive Search ser den förmågan hos oss.

  Lyssna när Ants Vice VD Carl-Johan Hamilton intervjuar Monika Rappe, CIO på SPP.

  Vanligt förekommande frågor inom Executive Search

  Vad är viktigt att tänka på vid Executive Search?

  Den strategiska utmaningen då man söker operativ personal är att hitta och attrahera kandidater. I samband med en chefsrekrytering är det viktigt att genomföra en grundlig nulägesanalys av er som bolag för att säkerställa att rätt rekryteringsprocess är satt så att vi har rätt förutsättningar att attrahera, utvärdera och anställa rätt kandidat.

  Hur lyckas du med Executive Search?

  Den största utmaningen är att korrekt bedöma om en kandidat har de rätta egenskaperna för att bli en bra och framgångsrik chef. Även om det kan verka omfattande att ha flera steg och tester i en rekryteringsprocess inom Executive Search, kan det vara det som avgör om din rekryteringsprocess blir lyckad eller inte. Vilka moment som passar för just ert bolag är därför något som bör utvärderas utifrån era förutsättningar.

  Behöver jag ta in experthjälp vid Executive Search?

  En felrekrytering är dyrt i både tid och pengar. Att ta in experthjälp som har lång, ovärderlig erfarenhet av techbranschen och samtidigt besitter kompetens och nätverk inom chefsrekrytering är ett bra sätt att säkerställa att rekryteringen lyckas. Förutom att uppnå den huvudsakliga uppgiften – att anställa en ledare till ert bolag – blir det ofta ett uppskattat nära samarbete där ni får tillgång till en rådgivande funktion och ges värdefulla insikter.

  Behöver du hjälp med Executive Search?

  Hör gärna av dig!

  Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!
  Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

   Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

   Läs mer

   Följ vårt nyhetsbrev

   Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

   Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

   Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!

    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.