Bakgrund

I mars 2022 startade Ants Tech Recruiters och RedBridge/Binero upp sitt samarbete där vi fick i uppdrag att rekrytera systemutvecklare, drift- och infrastrukturspecialister. Några månader tidigare gick RedBridge och Binero ihop och Ants kom in i en fas där sammanslagningen precis startat.

RedBridge är ett bolag som grundades 2003 med idén att hjälpa företag till mer kostnadseffektiv och dynamisk IT med hjälp av open source-lösningar: öppen källkod och öppna standarder. RedBridge är pionjärer inom öppen källkod och specialister inom automatisering av digital infrastruktur, modern applikationsutveckling och containerteknologi. Binero är ett bolag som möjliggör hållbar digital utveckling för företag och organisationer med kvalificerade behov inom molntjänster och IT-infrastruktur från deras klimatcertifierade datacenter. I dagsläget är RedBridge/Binero ett bolag inom molntjänster, kubernetesdrift, datalagring och IT-konsulter med cirka 60 medarbetare och kontor i centrala Stockholm.

Samarbete & rekryteringsprocess

RedBridge anlitade en Talent Acquisition-konsult som tillsammans med Talent Acquisition-Manager arbetar för att driva rekryteringsarbetet framåt och skapa ett bra och långsiktigt samarbete. TA-konsulten driver det operativa arbetet framåt och TA-Managern stöttar och agerar bollplank vid uppkomna utmaningar.

I samarbetet har Ants stöttat RedBridge i att sätta upp kravprofiler, skriva annonser, sourcing, telefonintervjuer samt stöttning i övriga delar av rekryteringsprocessen för att skapa effektiva och tillförlitliga processer. Genom att aktivt approchera inaktiva kandidater har inflödet varit stort och RedBridge/Binero har fått träffa flera kandidater som har matchat de krav och önskemål som funnits i de olika rollerna.

Till en början fokuserade vi på rekrytering av systemutvecklare, drift- och infrastrukturspecialister. Efter kravprofilstagning och bearbetning av annonser startade vi upp vårt arbete med sourcing för att hitta rätt profiler och kandidater till våra processer. Efter ett par veckor uppstod behövet av att rekrytera en produktägare för RedBridges containerplattform, något som vi på Ants med glädje tog oss an.

Samarbetet med vår TA-konsult har varit mycket positivt. Dels för att han tog sig tid att förstå vår verksamhet och dels för att samarbetet präglas av en ömsesidig förståelse för såväl behoven och utmaningarna som kan uppstå i rekryteringsarbetet.

Daniel Pfeifer, Principal Consultant, RedBridge

Resultat & framgångsfaktorer

Rekryteringsarbetet fungerade bra och RedBridge fick träffa kandidater inom systemutveckling, drift, infrastruktur samt produktägare. Vi lyckades rekrytera tre drift- och infrastrukturspecialister, en systemutvecklare samt en produktägare under samarbetets inledande månader. Under hösten fortsatte projektet med IT-rekrytering av befintliga roller samt ett utökat samarbete då vi fick förtroendet att rekrytera observability-konsulter, säljare till RedBridge.

Genom RedBridges samarbete med Ants har vi gjort tio tillsättningar sedan mars i fjol inom systemutveckling, drift, infrastruktur, produktägare, observability och försäljning. Nycklar till ett lyckat samarbete har varit bra och tydlig kommunikation, där vi arbetat nära och på plats hos RedBridge, och så även haft snabba vägar till beslut. RedBridge har genom sin pragmatism och öppenhet kunnat se nya vägar och möjligheter för att lyckas med rekryteringarna. Detta har även lett till att ett kontor med fyra nya medarbetare har öppnats i Helsingborg.

Genom vår kunskap inom IT-rekrytering har vi snabbt lyckats hitta rätt kandidater som har lett till snabba och kostnadseffektiva rekryteringar. Vi på Ants är glada för ett gott och långvarigt samarbete med RedBridge och ser fram emot att fortsätta rekrytera tillsammans mer er!

Entiros grundades år 2010 och är ett snabbväxande IT-bolag specialiserat på systemintegrationer. De drivs av visionen att främja öppen data och vill med sitt marknadsledarskap inom nischen, utmana integrationsbranschen. Entiros är ett produkt- och konsultbolag som strävar efter att vara en strategisk och långsiktig partner till sina kunder. De har också utvecklat metoder och verktyg, som gör SaaS-produkten Starlify unik i att organisera, effektivisera och visualisera smarta integrationer.
Anida sitter med sin dator framför sig. Hon arbetar med IT-rekrytering och har precis avslutat ett samarbete med sin kund Entiro.

Bakgrund och rekryteringsprocess

Entiros hade som målsättning att växa sin organisation under år 2022, för att kunna möta kundbehov och tillväxtplan. Det var där Ants kom in i bilden. Samarbetet började mellan Entiros och Ants Tech Recruiters, där en Talent Acquisition Consultant och en Talent Acquisition Manager skulle rekrytera tre roller inom området integrationsleverans. Vi började med rollerna Service Manager, Operations Specialist och Delivery Manager. Öppen kommunikation och stort engagemang skapade effektiva processer och ett välfungerande samarbete. Till följd av ett lyckat samarbete och för att kunna möta ytterligare tillväxtbehov togs beslutet att utöka samarbetet till två konsulter. Där tog vi oss an ytterligare två roller inom SaaS-utvecklingen – en Fullstackutvecklare och en Backendutvecklare.
 
Under samarbetet hjälpte vi även Entiros att sätta en tydlig rekryteringsprocess som möter techbranschens utmaningar. Eftersom vi var två konsulter kunde vi ta oss an fler roller och utöka samarbetet i form av andra områden. Vi såg att Entiros kunde behöva hjälp av Ants HR Tech. Efter att ha presenterat konceptet och konkreta insatser inom HR Tech, kom vi överens om att inleda även det projektet. En av TA-konsulterna var även HR Tech konsult, så det blev naturligt att samarbetet delades upp i två delar. Talent Acquisition konsulten fortsatte att hjälpa till med IT-rekryteringar och HR Tech konsulten påbörjade projektet sett till HR Tech. Detta innebar även att TA-Managern axlade upp och stöttade som HR Tech Manager i samarbetet.

Ants har från dag ett imponerat med sitt professionella men avslappnade sätt att samarbeta. Och tack vare ett tight samarbete med tät kommunikation, där Ants konsulter snabbt tog till sig vår kultur och vårt varumärke, lyckades vi med fem kanonrekryteringar under hösten.

Cecilia Angbratt, COO

HR Tech samarbetet

Innan HR Tech samarbetet startade hade vi identifierat vad Entiros behövde stöttning i. De HR Tech paket som vi presenterade var Strategic Recruitment och Employee lifecycle. När vi hade kommit överens om att dra igång arbetet kring de två paketen hade vi ett uppstartsmöte. Under mötet presenterade vi våra tankar och förslag på hur vi skulle kunna bidra inom områdena. Entiros fick även berätta mer om hur de jobbar med de delarna idag, samt vad de själva ville förbättra. Slutligen bokades det in kontinuerliga veckomöten tillsammans med Entiros. Under dessa presenterade vi framstegen i samarbetet, bollade vissa delar samt pratade om action points framåt.
 
Inom Strategic recruitment satte vi upp en rekryteringsprocess samt utformade processer och strategier. Vi skapade även mallar för de olika stegen i rekryteringsprocessen och sammanställde en rekryteringshandbok med best practices inom specifikt IT-rekrytering. 
 
I projektet för Employee lifecycle satte vi även där en struktur och best practices för hur Entiros kan jobba med pre-, on-, off och reboarding på ett tydligare sätt.
Entiros

Resultat

Tack vare att vi i ett tidigt skede presenterade konkreta lösningar utifrån de behov vi såg samt att Entiros var tydliga med förväntningarna på våra insatser, kunde vi kontinuerligt ha en öppen dialog om hur projektet fortskred. HR Tech konsulten och HR Tech managern satte även upp en ungefärlig tidsplan utifrån Entiros förväntningar. På så vis kunde vi förmedla en ärlig bild av vilka insatser som skulle hinnas med under samarbetets gång och i vilken utsträckning. Med tydliga förväntningar från båda håll, stort engagemang och effektiv kommunikation avslutades samarbetet framgångsrikt.

 

”Det kändes snabbt att Ants blev en av oss!”

Nils Kanevad, CTO

Gemensamt avslut

Vi avslutade ett lyckat samarbete inom IT-rekrytering med totalt fem rekryteringar. Både till området integrationsleverans och till produktutveckling. Vi hjälpte Entiros att tillsätta en Fullstackutvecklare, Backendutvecklare, Service Manager Operations, Operations Specialist, och Integration Delivery Manager. Även HR Tech samarbetet avslutades framgångsrikt. Med paketen Strategic Recruitment och Employee lifecycle lyckades vi leverera värde som har lagt en bra grund för Entiros fortsatta HR-arbete.

Star Stable Entertainment har sedan 2011 förändrat spelindustrin och skapat en onlinevärld för en underrepresenterad målgrupp i spelbranschen. Idag har Star Stables flagship-produkt, Star Stable Online över 21 miljoner registrerade användare i fler än 180 länder. De senaste åren har produktlinjen utökats till musik, böcker och appar. Företaget arbetar kontinuerligt med att förbättra, utveckla och uppfylla sin vision; att på en global nivå förvandla spelindustrin till en mer öppen och inkluderande miljö. Star Stable Online handlar om att uppmuntra unga tjejer att arbeta tillsammans och lösa problem, samtidigt som de utforskar en storskalig fantasivärld från en hästrygg.

Konsult som arbetat med IT-rekrytering hos sin kund sitter i en fåtölj med sin dator framför sig.

Behov

I slutet av 2021 synliggjordes ett rekryteringsbehov av flertal roller till SSE och ett tredje samarbete med Ants startades för att attrahera rätt techkompetens och matchande kandidater. Knappt ett år senare gick vi i mål med 8 IT-rekryteringar av seniora utvecklare i roller som iOS-utvecklare, Android-utvecklare, Backend-utvecklare, Fullstackutvecklare och Gameplay Programmer. Det täta samarbetet mellan Ants och SSE gav goda förutsättningar för att nå ett lyckat slutresultat och att ta oss i mål med kostnadseffektiva rekryteringar. Den främsta faktorn som bidrog till ett lyckat samarbete var möjligheten att arbeta som en integrerad del av SSE.

Kundnära samarbete

Ants grundmodell har sedan 2008 varit att arbeta nära kund, i kundens namn och på plats hos kund. Under projektets gång har SSE haft förutsättningarna att arbeta i linje med Ants grundmodell. TA (Talent Acquisition)-konsulten Emma tilldelades en egen kontorsplats, vilket skapade en nära relation till organisationens kultur och en trovärdig dialog med kandidater.

Att befinna sig på plats 2-4 dagar i veckan har resulterat i ett nära samarbete med stakeholders, snabba kommunikationsvägar och effektiva rekryteringsprocesser. Emma har sedan dag ett integrerats med HR-teamet och varit en del av TA-teamet, vilket stärkt samarbetet ytterligare.

Ny rekryteringsprocess

Tillsammans med rekryterande chef togs en ny, effektivare rekryteringsprocess fram där utvecklarna från teamen involverades och bidrog med sina perspektiv.

”Detta har resulterat i en mycket smidigare och bättre rekryteringsprocess, det har sparat mig och mina medarbetare tid men även resulterat i högre kvalitet på kandidaterna i och med att de sökande har varit närmare i att möta våra behov. Mina chefskollegor har fått inspiration från vårt samarbete och process där de varit nyfikna på hur vi har gått tillväga.”

Maryam Rezaei, fd. Engineering Manager, Star Stable Entertainment

För att skapa en bra kommunikation och ett förtroende hos utvecklarna var TA-konsulten Emma delaktig i deras dagliga standups och initierade kontinuerliga synkar. Kommunikationen var A och O med både rekryterande chef och utvecklarna i teamet under varje steg av rekryteringsprocessen. Täta dialoger med återkoppling och feedback resulterade i god tillit.

”Teamet har uppskattat att de har fått ett ansikte på vem de har samarbetat med”

Maryam Rezaei, fd. Engineering Manager, Star Stable Entertainment.

Detta har resulterat i en mycket smidigare och bättre rekryteringsprocess, det har sparat mig och mina medarbetare tid men även resulterat i högre kvalitet på kandidaterna i och med att de sökande har varit närmare i att möta våra behov.

Strategiskt och operativt ansvar

Utöver det operativa arbetet med ett helhetsansvar för de olika techrekryteringarna och samarbete med stakeholders var Ants TA-konsult också involverad i det strategiska TA-arbetet. Som en del av SSE TA-team, onboardade Emma nya TA-kollegor inom sourcing och Linkedin Recruiter och tog fram tillhörande material och guider. Det strategiska arbetet omfattade också strategier för förbättring och utveckling av hela rekryteringsprocessen.

Framgångsfaktorer

Att vara en del av SSE och arbeta fysiskt på plats har skapat goda möjligheter och nya perspektiv i rollen som TA. Genom att lära känna företagets kultur och kunna förmedla en ärlig bild av arbetsplatsen bidrog det till positiva effekter för kandidatupplevelsen. En av de främsta framgångsfaktorerna i samarbetet har varit lyhördhet och att synliggöra smidiga kommunikationsvägar med stakeholders. Eftersom samarbetet pågick under en längre tidsperiod kunde en stark tillit och trygghet etableras åt båda håll.
Avslutningsvis sammanfattar SSE Head of Talent & EB, Carima El Houri samarbetet såhär:

”Samarbetet mellan Ants och SSE har varit mycket professionellt med frekventa uppdateringar, statistik och en smidig och snabb uppstartsprocess. De förstod och levererade på våra specifika behov.”

 

Läs mer om hur vi arbetar med vår IT-rekrytering. 

Bakgrund

TimeEdit är ett av Skandinaviens snabbast växande SaaS-bolag som levererar en molnbaserad produkt, grundat i hjärtat av Göteborg. TimeEdit använder den senaste tekniken för att leverera det mest omfattande resurshanteringssystem till universitet, skoldistrikt och enskilda skolor över hela världen. Som en av de ledande RMS (Resource Management System) leverantörerna hjälper TimeEdit universitet och högskolor genom en rad olika planering-, schemaläggning-och analyseringsverktyg.  TimeEdit samarbetar idag med över 165 universitet världen över och växer snabbt inom Europa och ANZ.

För att de skulle kunna möta tillväxten utfördes en omorganisering i slutet på 2020. Den nya strukturen i bolaget började med ett behov av att knyta an två talanger som skulle axla ansvaret över Engineering respektive Produkt-avdelningen. Det var då samarbetet mellan Ants och TimeEdit startade. TimeEdit stod inför en stor tillväxtresa och bolaget hade som ambition att växa med 10 medarbetare under året 2021. Utöver att rekrytera skulle TimeEdit med hjälp av Ants, även sätta strukturer för företaget och ledningsgruppen för att lyckas växa på bästa sätt.

Fyra rekryterare från Ants som arbetat med Executive Search hos sin kund TimeEdit
Karin, Alexandra, Vanessa och Daniel från Ants

Uppdrag och process

Resan började med att vi på Ants tog oss an rollerna Vice President of Product och Vice President of Engineering. Efter två lyckade rekryteringar inom Executive Search av VP of Product och VP of Engineering fick vi i uppdrag att rekrytera ytterligare roller – en Devops och en Product Manager. När de två rollerna var tillsatta, fortsatte samarbetet med ytterligare roller och vi skalade upp från en Talent Acquisition Consultant till två.

Vi har stöttat TimeEdit med att sätta en grund för rekryteringsprocesserna genom annonsering, sourcing, telefonintervjuer och författning av case. Vi har även genom hela samarbetet koordinerat processerna, administrerat och att hålla kandidater uppdaterade, samt varit ett bollplank för rekryterande chefer. Det har lett till att vi har lyckats säkerställa en god kandidatupplevelse och hålla en kvalitativ rekryteringsprocess tillsammans.

”Vi har jobbat med Ants i över ett år nu och har gjort många rekryteringar genom de. Drivna och lyhörda rekryterare som förmedlar bolagets anda till kandidaterna på ett bra sätt och hjälper oss på vår tillväxtresa. Vi känner oss trygga i att de är goda ambassadörer för vårt bolag i kontakten med kandidater. När vi behöver hjälp med rekrytering står Ants nummer överst på listan”

Wessel Bronstring – VP of Customer Success

Drivna och lyhörda rekryterare som förmedlar bolagets anda till kandidaterna på ett bra sätt och hjälper oss på vår tillväxtresa.

Framgångsfaktorer och resultat

Vår framgång har grundat sig i ett nära samarbete mellan Ants (Talent Acquisition Consultants och Talent Acquisition Manager) och TimeEdits rekryterande chefer. En bidragande faktor till det lyckade samarbetet har varit att vi sitter på plats hos TimeEdit vilket har resulterat till kortare ledtider, snabba beslut och att vi har blivit en del av organisationen. TimeEdit har varit öppna, flexibla och engagerade i rekryteringarna, vilket har varit en nyckelfaktor till vår gemensamma framgång.

Sedan start har vi rekryterat inom Engineering, Product, Marketing, Customer Success och Sales både i Sverige och internationellt. Samarbetet fortgår och hittills har vi gjort 27 lyckade rekryteringar, med förhoppningen om att fortsätta bidra till TimeEdits lyckade tillväxtresa.

Läs mer om hur vi arbetar med IT-rekrytering i Göteborg

SPP är en del av norska Storebrand som är en av Nordens ledande koncerner för sparande och pensionslösningar. Vi utmärker oss bland annat genom vårt fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Som ledande bolag i branschen spelar ny teknik och digitalisering en stor roll i SPP:s affärsstrategi. En del i den strategin som nu genomförs är satsningen på området för Data & Engagement där Ants Executive fick uppdraget att rekrytera deras nästa ledare för organisationen.

“Som anställd på SPP finns stora möjligheter att växa och utvecklas, vi ligger digitalt i framkant och det händer mycket hos oss. Vi tillämpar en hybrid arbetsvardag där platsen vi utför vårt arbete från varierar utifrån egna, teamets och kundens behov. Hållbarhet är centralt för oss och tillsammans strävar vi varje dag efter att föra världen i rätt riktning mot en trygg och hållbar framtid. Här finns möjlighet att påverka i en av världens viktigaste branscher!”

– Sofie Pemer, TA Specialist

Samarbetet

I början av sommaren startades projektet att hitta SPPs nästa ledare för det nyuppstartade området Data & Engagement. Samarbetet inleddes med ett grundläggande uppstartsmöte tillsammans med Monika Rappe (CIO) och Sofie (TA Specialist). Där satte vi upp en kravprofil för att få en djupgående förståelse för organisationen, bolaget och rollen. Vid Executive Search är det dessutom extra viktigt att vi som samarbetspartner förstår SPPs värderingar och visioner vilket vi fick bra insikt i via en tät dialog med Monika och Sofie. Ants Executive bidrog sedan med en gedigen marknadsanalys samt insikter i kandidatmarknaden vilket ledde oss till rätt kandidatprofil för SPPs organisation. Därefter presenterades flertalet kandidater som utvärderades noggrant enligt våra kvalitetssäkrade processer.

”Utöver relevant kompetens är det viktigt att kandidaten matchar SPP:s värderingar och mål och att ledarstilen är i linje med vår företagskultur. Och att kandidaten genuint sätter sig in i rollen/företaget/jobbet och verkligen VILL”

– Monika Rappe, CIO

Monika Rappe och Carl-Johan Hamilton har precis gjort en rekrytering inom Executive Search
Monika Rappe och Carl-Johan Hamilton

Rekryteringsprocess

På Ants Executive jobbar vi alltid nära våra kunder och är måna om att ha en proaktiv och agil process som gör att vi kommer framåt. Vi har även lång erfarenhet inom sourcing och annonsering på olika kanaler vilket skapar ett inflöde av relevanta kandidater. Detta innebär att vi vet hur man når de bästa kandidaterna som inte aktivt söker jobb. Med hjälp av sourcing, annonsering och vårt nätverk fick vi snabbt in relevanta kandidater till SPP med god erfarenhet inom dataområdet och ledarskap.

Därefter gjorde Ants Executive en gedigen första screening där vi genomförde intervjuer med de mest relevanta kandidaterna. Vi arbetar med kompetensbaserad intervjuteknik med fokus på ledaregenskaper och teknisk kompetens, vilket gav oss en tydlig bild av kandidatens erfarenhet samt tidigare beteende i arbetsrelaterade situationer. Detta gjorde att SPP kunde lägga tid på rätt kandidater.

”Ants ställde många och detaljerade frågor till oss vilket säkerställde att vi redan från början hade en tydlig kravprofil och att de snabbt lärde känna oss som bolag. Projektet kännetecknades av tät dialog med löpande uppföljningar där Ants var lyhörda för våra och kandidaternas behov. Starkt bidragande var Ants specifika kompetens inom tech-rekrytering samt förståelse och insikter kring kandidatmarknaden”

– Sofie Pemer, TA Specialist

Projektet kännetecknades av tät dialog med löpande uppföljningar där Ants var lyhörda för våra och kandidaternas behov. Starkt bidragande var Ants specifika kompetens inom tech-rekrytering samt förståelse och insikter kring kandidatmarknaden

De kandidater som var aktuella efter första intervjun bokades sedan vidare till en andra intervju med rekryterande chef Monika. Vi anser att det är viktigt att tidigt få in rekryterande chef i processen då detta ger oss bättre förutsättningar att få en bra feedbackloop, samt en möjlighet för kandidaterna att träffa en framtida chef i ett tidigt skede. Monika bidrog med att ge en grundlig bild av SPP följt av sin vision om rollen, vilket var en viktig och insäljande del av processen.

Efter andra intervjun var det dags för caseintervju vilket vi i största möjliga mån använder oss av i ledarrekryteringar. I detta uppdrag skräddarsydde vi ett verksamhetsnära case tillsammans med SPP som speglade rollen och dess utmaningar. Kandidaten fick därefter förbereda en presentation kring sitt tankesätt som sedan behandlades under en intervju tillsammans med Monika samt en framtida chefskollega. Detta steg ger en gedigen insikt i såväl de tekniska kompetenserna och ledaregenskaperna som kandidaterna innehar, samt visar på hur väl de kommer att hantera framtida utmaningarna som man möter i rollen hos SPP. Caseintervjuer bidrar dessutom till en givande diskussion för båda parter där de får lära känna varandra ytterligare.

Vidare steg i processen var en utvärdering i form av en personlighetstest för att säkerhetsställa om kandidaterna innehar rätt personliga egenskaper för att axla rollen. Ledarrekryteringar har en stor påverkan på verksamheten och då är det av stor vikt att kombinera flera olika steg där logik- och personlighetstest bidrar till en objektiv utvärdering baserad på forskning.

Därefter togs referenser och en bakgrundskontroll på slutkandidaten för att säkerställa en relevant och trygg bakgrund för SPP som framtida arbetsgivare.

Anställda på Ants sitter i Workshop och diskuterar Executive Search och hur man bäst går till väga.

Tack SPP för ett fint samarbete!

Vi på Ants Executive är stolta över ett lyckat samarbete med SPP och nöjda över att få arbeta med ett så framåtlutat och starkt varumärke i en snabbrörlig bransch. För oss har samarbetet präglats av engagemang, tydlighet och en effektiv process som ledde till att vi tillsammans hittade rätt kandidat för rollen.

”Vi är jättenöjda med samarbetet och kan varmt rekommendera Ants – hög kompetens, professionalism och lyhördhet!”

– Monika Rappe, CIO

Discovery is one of the biggest media companies globally, and at the beginning of 2021, legacy Discovery launched their streaming service Discovery+, which now exists in multiple markets globally and has several millions of subscribers. Discovery+ is one of Sweden’s fastest-growing streaming services and is, for example, used to stream the Olympics and Allsvenskan in Europe.

In Stockholm, the engineers mainly work with the backend platform for the global streaming service and use tech such as Java, Docker, Kubernetes, Kafka, and AWS. Discovery offers its employees a modern tech stack, great culture, competitive benefits, and the chance to be a part of delivering content that affects people all over the world.

“I enjoy working at Discovery because of its diverse, global, and high-paced environment. I have been here ten years, but it almost feels like it’s a new company every time you compare it to a year back.”
Pontus Hellgren, Group Vice President of Engineering

Collaboration

Ants and Discovery first started to work together in the fall of 2019 when we began recruiting Software Engineers to Stockholm. Back then, the team in Stockholm was very new, and we helped set up a recruitment process and recruited some of the first full-time employees. The collaboration went well, and when we finished the first round, we knew that we would work together again in the future. We started the second tenure in late 2020, this time together with a newly created internal TA team, and have since then had a fruitful partnership that continues to this day.

 

“I expected Ants to bring the know-how on how to scale and efficiently ramp up talent acquisition, helping us succeed in the highly competitive Stockholm market.”
Pontus Hellgren, Group Vice President of Engineering.

 

At Discovery, we have worked together with the internal TA team, Engineering Managers, VP’s, and P&C in Sweden, Poland, the UK, and the USA. We have recruited a large number of people, mainly Backend- and Frontend Engineers (ranging from junior to staff level) and Engineering Managers. We have also gotten the chance to recruit people within CRM, Product Designers, and MarTech.

 

”The success factors for our collaboration can be seen in the quantity and quality of the talent pool that was generated and fed the candidate pipelines. It also relates with the extremely professional and thorough manner with which all candidates were treated across the entire recruitment process.”
Apostolos Georgakis, VP Engineering

“I expected Ants to bring the know-how on how to scale and efficiently ramp up talent acquisition, helping us succeed in the highly competitive Stockholm market.”

“I’d say the main success factors were: the RPO consultants have been outstanding at what they do, but they have also been an integrated part of Discovery, from day one, in the recruitment team and the business. They are literally acting and seen as full-time employees, which has allowed them to build the trust needed and required to guide stakeholders and hiring managers.“
Mikael Wikström, Recruitment Lead for Sweden and Poland.

IT-rekrytering hos Discovery

Recruitment process

“We carefully pick individuals to excel in technology and match our culture and guiding principles. We collaborate closely within our teams, so there must be good chemistry, good diversity, and a mix of experience.”
Jens Zetterström, Engineering Manager

To find people matching Discovery’s profile, we worked with end-to-end recruitment. That includes:

● Starting up new roles and deciding on interview processes
● Intake meetings with stakeholders
● Sourcing through multiple forums, e.g., LinkedIn, Github, and StackOverflow
● Responsibility for candidate experience and management
● Referral strategies
● Conduct first interviews
● Loop (several independent interviews) management
● Community hiring decisions involving stakeholders and interviewers
● Helping with Visa and Work Permits
● Negotiating offers
● Closing deals with candidates

We have been given a lot of autonomy and freedom to do the work as we see fit and develop our ideas to improve the recruitment processes. We have had a great collaboration with the employees at Discovery.

“It’s all about setting candidates up for success in their future roles and, at the same time, allowing them to meet as many employees as possible and allowing them to make better decisions for themselves based on the full picture of the company.”
Mikael Wikström, Recruitment Lead for Sweden and Poland.

Employer branding

We’ve also helped Discovery create several EVP films that are used as employer branding. To make the videos, we worked together with a team at Discovery and the Marketing Team at Ants. The videos have been used on our website and social media and in our reach outs to attract great talent.

“Hiring in Stockholm is highly competitive, with lots of great companies out there. Candidates often have multiple options, and employer branding is important to help cut through the noise and create awareness about why they should be interested in us as a company.”
Pontus Hellgren, Group Vice President of Engineering.

Why work at Discovery?

In addition to all things related to recruitment, we have also had a great time working at Discovery! Just a few examples are dinners with the TA team, company events, Christmas parties, and getting some really cool merch (as you can see in the picture).

Techrekrytering på Discovery

“It has been great working with Ants. The candidates have been picked with care, and nothing has fallen between the cracks.”
Jens Zetterström, Engineering Manager.

It’s been amazing working with these people who continually push us to evolve and are always there for a great laugh. If you’re thinking about joining, just go for it!

Thank you, Discovery, for all the great times we’ve had, and looking forward to all that is yet to come!

Äventyret är en tjänstedesignbyrå med kontor i Stockholm, Örebro och medarbetare i andra delar av Sverige. Företaget består av 43 medarbetare som utgörs av utvecklare, designers, projektledare samt verksamhetsnära roller. Våren 2022 vann Äventyret “Årets byrå” i kategorin Tjänste- och produktdesign. Enligt Google sorteras Äventyret in som “affärsutvecklare” och det är inte helt dumt — de är teknikagnostiker som är intresserade av effekten av vad de tar fram åt sina beställare. Ibland är de en kreativ designbyrå, ibland en entreprenöriell SWAT-styrka och ibland ett tjänstedesignteam. Allt beroende på vad kunden verkligen behöver. Men lite mer specifikt är Äventyret experter på digitalisering och arbetar med designforskning, trendbevakning, affärs- och konceptutveckling, teknikekosystem samt interaktion- och gränssnittsdesign.

Bakgrund till uppdraget

Äventyret och Ants startade för andra gången upp samarbetet hösten 2021 för att rekrytera ny personal. Rekryteringsbehovet denna gång var allt från seniora frontend- och backendutvecklare till designers samt teknisk projektledare. Med bra leveransförmåga tillfrågades konsulten att presentera Ants och Äventyrets samarbete i form av rekryterings- och Employer Branding-strategier på företagets årliga konferens.

Under konferensen våren 2022 formulerades nya mål för organisationen. Äventyret beslutade bland annat att fokusera på tydlighet och bli en större organisation under 2022. Detta konkretiserade i tre delmål:

”Ants modell där konsulten går in som en naturlig del av personalavdelningen passade oss perfekt. Vi fick inte bara hjälp med själva rekryteringen utan också skjuts i arbetet med att styra upp processerna runt omkring, samt vår paketering mot potentiella anställda.” – Frida Hammarström, Chief People Officer på Äventyret

Lösningen

Något som Ants anser vara viktiga förutsättningar för tydlighet och tillväxt är närvaro från HR, med datadrivna, strukturerade och automatiserade processer. Här blev det självklart för Ants att kliva in som stöttepelaren och partner i HR relaterade frågor. Konsulten skalades upp till heltid och fördelade tiden 50/50 mellan HR och rekrytering. Tillsammans med Äventyret sattes en strategi och prioritering efter målen.

HR Tech med Ants

Pågående projekt

Äventyret hade ett HR-system sedan några månader tillbaka, dock hade systemet inte använts ännu. Därav prioriterades Digital HR som insats och implementering av HR-systemet AlexisHR som första HR-aktivitet att arbeta med. Detta sätter en bra grund för att övriga insatser ska kunna genomföras. HR-systemet, som en del av Digital HR, har i avsikt att hjälpa Äventyret att digitalisera och automatisera sina HR-processer, för att effektivisera samt spara tid och kostnader för att uppnå sina affärsmål. Vidare är syftet att skapa en tydlighet och rutin i organisationen för att på bästa sätt kunna utvecklas tillsammans. För att implementera ett HR-system krävs ett bra förarbete. Därmed utformades guider för medarbetare och chefer samt en kommunikationsplan för systemets lansering.

Ants började med att skapa mallar och workflows för preboarding, onboarding och offboarding av medarbetare därav sattes en strategi för Employee Lifecycle. Fortsättningsvis reviderades Äventyrets befintliga samtalsmallar för medarbetarsamtal, lönesamtal och avslutningssamtal och fördes in i AlexisHR med en 360 graders feedbackloop. Dessa processer bidrar till en transparens och tydlighet för medarbetarnas karriärutveckling, vilket också är en del av Employee Lifecycle-erbjudandet hos Ants. Under samma erbjudande utvecklades även Äventyrets mentorsprogram.

När strukturen var satt följde ett mer operativt arbete, där konsulten bland annat intervjuade medarbetare för att få en förståelse kring hur bolaget var organiserat. Utifrån detta sattes en tydlig organisationsstruktur efter befintliga arbetsområden. Detta innefattade också att föra över all personaldata samt att se över integrationer till övriga system, för att sedan kunna onboarda alla medarbetare i HR-systemet. Projektet är pågående och Ants kommer framåt fokusera på att ta fram en chefshandsbok samt ett HR-årshjul som går under området Leadership.

Läs mer om vår satsning inom HR Tech.

En global marknad och en stark efterfrågan på bolagets produkter, har resulterat i ett rekryteringsbehov av fler kollegor. I mars 2021 inleddes ett samarbete mellan Ants och MSAB. Till att börja med rekryterades två konsulter på deltid. I dessa rekryteringar har Ants bidragit med annonsering, sourcing, telefonintervjuer och koordinering i rekryteringsprocesserna. Kandidaterna var lockade av bolaget tack vare innovativ teknik och den samhällsnytta som MSAB bidrar till.

Läs mer om hur vi på Ants arbetar med IT-rekrytering i Stockholm. 

”Ants har koll på det mesta inom rekrytering. Vi har regelbundna veckomöten, bra uppföljning, tydliga KPI:er och de finns alltid där för stöttning och som bollplank under processerna. Samarbetet har fungerat mycket bra! Vi har jobbat tillsammans med tre rekryterare och en Talent Acquisition Manager som alla levererar på hög nivå. De har haft koll på läget samt har väl inarbetade processer som gör att arbetet flyter på i bra
takt.”

Ida Toivonen, HR-koordinatior på MSAB

Ants har koll på det mesta inom rekrytering. Vi har regelbundna veckomöten, bra uppföljning, tydliga KPI:er och de finns alltid där för stöttning och som bollplank under processerna.

MSAB har använt sig av Ants annonspaketet, vilket innebär målstyrd annonsering gentemot kandidater på Facebook, Instagram och LinkedIn, vilket har lett till ett flertal tillsättningar. Ants har fungerat som rådgivande funktion till rekryterande chefer. Tack vare flexibilitet och en öppen dialog har samarbetet blivit
framgångsrikt.

”För att lyckas med vår rekrytering har det alltid varit viktigt att nå ut med vilka produkter vi utvecklar och hur dessa bidrar till ett bättre samhälle. I samarbetet med Ants har vi hittat en partner som kan förmedla detta lika bra som vi själva.

I ett växande bolag med flera öppna rekryteringar, skiftande prioriteringar och ibland inte så glasklara rekryteringsprofiler har det varit oumbärligt att jobba med en så flexibel partner som Ants. Det har varit som att jobba med en intern rekryteringsfunktion där vi kunnat hantera uppkomna situationer på ett sätt som blivit bra både för kandidaten och oss.”

Joakim Grundwall, CTO på MSAB

Hos MSAB har Ants bland annat rekryterat; utvecklare inom C++ och C#, Technical Writers, Engineering Managers, rekryterare, IT-tekniker och Product Managers.

Är du intresserad av att jobba med brottsbekämpning? Kolla in MSABS:s karriärsida!

Zwapgrid är en plattform för intergrationer som gör det möjligt att automatiskt koppla olika system. Det kan till exempel vara system inom fakturering, eftersändningar, orderhantering eller redovisning som automatiskt synkroniseras. Förenklat kan plattformen förklaras som en molnbaserad integrationslösning som möjliggörs via API:er.

Vi på Ants har i flera omgångar arbetat med rekrytering av utvecklare till Zwapgrid. Nu senast bland annat inom Quality Assurance och tidigare flera Fullstack-utvecklare.

Hör Anna Holmgren, Head of People på Zwapgrid, berätta om samarbetet med Ants:

Bakgrund

Brixo är ett svenskt fintechföretag som revolutionerar banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Med sin breda produktportfölj, bestående av fyra varumärken, inklusive Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans, strävar företaget efter att förenkla finansieringsmarknaden med innovativa och noggranna kreditprodukter. Genom att erbjuda en kombination av hög- och lågkostnadskrediter med transparent prissättning och acceptans av betalningsanmärkningar, gör Brixo kredit tillgänglig för en bredare allmänhet.

Uppdrag

För att fortsätta växa och driva innovation, behöver Brixo rekrytera kompetenta Frontend- och Backend-utvecklare. Därför anlitade de i mars 2023 Ants Tech Recruiters för att hitta rätt talanger på marknaden. Ants arbetar på plats hos Brixo för att förstå deras unika behov och önskemål och anpassar sin rekryteringsprocess därefter. Med hjälp av omfattande digital information och personlig kommunikation hittar Ants rätt kandidater och bokar in intervjuer med dem.

Som erfarna IT-rekryterare arbetar Ants agilt och mäter kontinuerligt sitt arbete för att optimera resultatet i realtid. De är alltid i nära dialog med Brixo för att säkerställa att deras unika förutsättningar tas i beaktning. Ants är specialiserade på att hitta de mest passande kandidaterna inom tech-branschen, där konkurrensen om de bästa talangerna är hög. De ser fram emot att hjälpa Brixo hitta vassa Frontend- och Backend-utvecklare som kan hjälpa företaget i dess tillväxtresa och fortsatta innovation.

Vi ser fram ett gott samarbete och är glada att ta oss an ett spännande rekryteringsuppdrag.

Fyndiq är en växande marknadsplats på webben för fyndshopping där miljontals kunder möter tusentals handlareMed många aktörer och produkter inblandade är det väldigt viktigt att säkerställa att marknadsplatsen håller kvalitet och är en först-klassig upplevelse för alla kunder, idag och imorgon. Med siktet inställt på att bli en global marknadsplats där klivet till de nordiska länderna är det senaste steget på resan, och i takt med nya marknader, fler handlare och ännu fler kunder stärker och anpassar Fyndiq sin organisation med nya talanger inom många områden. Det är här Ants kommer in i bilden! 

Vi har jobbat med Ants i flera omgångar under många år och alltid varit nöjda med både samarbete och resultat. När vi behöver hjälp med rekrytering står Ants nummer överst på listan – Elinor Taiwo, Head of Human Resources på Fyndiq

Det allra första samarbetet mellan Ants och Fyndiq tog plats 2013 då vi framför allt hjälpte till att rekrytera till IT organisationen, och det är särskilt roligt när gamla kunder kommer tillbaka till oss med nya utmaningar. Hösten 2020 vi fick uppdraget att hjälpa dem rekrytera en Chief Data Officer som blev starten på många nya samarbeten. Vi har sedan dess varit en rekryteringspartner i flera olika tjänster såsom Product Manager och Product Designer, ännu fler roller inom Business Intelligence, Compliance och Merchant Relations.

Victoria, Maja och Malin har alla varit delaktiga i projektet hos Fyndiq.

Sedan hösten 2020 har en Talent Acquisition Consultant från Ants arbetat med Fyndiq i varierande utsträckning från deltid upp till heltid i perioder. Där hjälper vi till med att starta upp rekryteringsprocesser med annonser, sourcing, telefonintervju och i en del projekt även första intervjuer. Vi har igenom hela processen koordinerat och administrerat kandidater, varit ett bollplank för rekryteringsprocessens gång och säkerställer en god kandidatupplevelse från start till slut.

I skrivande stund har vi sedan hösten 2020 gått i mål med 7 rekryteringar.”

Vi på Ants är specialiserade på rekryteringar inom Tech, och vi är bra på att arbeta hårt och systematiskt för att hitta rätt talang för jobbet, med hjälp av att löpande reflektera och felsöka i varje enskild process. Men vi är också övertygade om att vår metod är en framgångsfaktor som vi kan applicera på fler branscher och yrkeskategorier. I samarbetet med Fyndiq har vi fått förtroendet att visa vad vi går för även inom andra områden och lyckades överträffa oss själva med både bra och snabba resultat. I skrivande stund har vi sedan hösten 2020 gått i mål med 7 rekryteringar.

Fyndiq fortsätter att växa och vi på Ants ser fram emot att få fortsätta att vara en samarbetspartner i rekryteringar. Just nu söker vi BI Developer och Compliance Manager.

Vill du vara med på en otroligt spännande resa där du får ta stort ansvar i din roll på ett företag med familjär kultur och entreprenörsanda? Läs mer om öppna tjänster på The Home of Fyndians.

Billogram gör sitt yttersta för att ersätta den traditionella pappersfakturan och göra betalningsupplevelsen till något roligt (för let’s face it, att betala fakturor kanske inte är det roligaste vi vet?). Billogram bidrar med enkla betalningslösningar som möjliggör värdefull interaktion mellan företag och kund. Fokus ligger på att hjälpa företag med långvariga kundrelationer och att hela tiden sträva efter att markant förbättra kundupplevelsen. Att skapa en lösning som gynnar båda parter är inte alltid lätt, det är här Ants har fått komma in och dra sitt strå till stacken genom att rekrytera fler personer till utvecklingsavdelningen.

Att skapa en lösning som gynnar båda parter är inte alltid lätt, det är här Ants har fått komma in och dra sitt strå till stacken genom att rekrytera fler personer till utvecklingsavdelningen.

Sedan januari 2021 har Julia och Agnes från oss på Ants hjälpt Billogram att expandera utvecklingsavdelningen med totalt 17 nya kollegor i roller som Software Developers, Engineering Managers, QA/Testare, Integration Developer och DevOps Engineer. Samarbetet med Miriam Larsson (CTO), Patrik Järnefelt (Head of Engineering) och Jessica Hellquist (Talent Manager) m.fl. fungerar bra tack vare tydlig kommunikation, löpande diskussioner och stora mängder skratt.

Det är en stor ära att få följa Billograms tillväxtresa och att få ta del av deras fantastiska kultur! Men vårt uppdrag här är inte slut! Just nu söker Billogram Software Developers (Python), Integration Developer och en Backend Developer för Plattformsteamet. På Billograms karriärsida hittar du alla öppna roller!

Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️

    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.